Rådet för forskningens infrastrukturer

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet verkar för att infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet byggs upp och används. RFI utlyser och bereder ansökningar, deltar i internationella samarbetsorganisationer samt arbetar med uppföljning, utvärdering och strategiskt arbete.

Organisation

Rådet för forskningens infrastrukturer består av tretton ledamöter, varav nio forskare som representerar olika vetenskapliga inriktningar. Styrelsen för Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter i kommittén efter förslag från Vetenskapsrådets tre ämnesråd samt från Forte, Formas och Vinnova som får nominera en ledamot vardera.

Mandatperioden är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Till RFI hör tre rådgivande grupper som arbetar strategiskt för att utveckla infrastruktur, ett e-infrautskott och ett beredningsutskott.

Huvudsekreterare

Knutet till varje ämnesråd, råd och kommitté inom Vetenskapsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp, har vetenskapligt ansvar för ämnesrådets/rådets/kommitténs verksamhet och är anställd vid Vetenskapsrådet i högst sex år. Huvudsekreteraren vid rådet för forskningens infrastrukturer är Björn Halleröd.

Rådets strategi

Rådet för forskningens infrastrukturer arbetar för:

  • ökat fokus på internationell samverkan kring infrastruktur, speciellt den europeiska
  • nationell samordning av infrastruktur
  • en utveckling av nationella noder eller centrum som samverkar med internationella infrastrukturer
  • att erbjuda svenskt värdskap för internationella infrastrukturer
  • ökad öppenhet i forskares användning av infrastrukturresurser och data
  • ökad samordning mellan forskningsfinansiärer avseende infrastruktur
  • tillvaratagande av de nya möjligheter som e-vetenskapen ger för att utveckla infrastrukturen, speciellt i nya områden.

Ledamöter

Rådgivande grupper

Till RFI hör tre rådgivande grupper som är indelade efter karaktären på infrastrukturerna. Deras uppgift är att ta fram långsiktiga strategier för hur nationella infrastrukturer bör finansieras och följas upp och för hur svensk medverkan i internationella infrastrukturer ska se ut. De rådgivande grupperna ska också bereda förslag på nya infrastrukturbehov och på andra sätt arbeta för att främja utvecklingen av infrastruktur inom olika områden.

Ledamöter i de rådgivande grupperna

E-infrautskottet

I varje rådgivande grupp finns kompetens inom e-infrastruktur. Ett urval av de ledamöter som besitter denna kompetens bildar tillsammans ett e-infrautskott.

Beredningsutskottet

Ett särskilt beredningsutskott bereder ansökningar om bidrag för infrastruktur av nationellt intresse. Det består av sakkunniga experter, både från Sverige och från andra länder.

Ledamöter i beredningsutskottet

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-26