Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen verkar huvudsakligen inom följande områden:

  • Stöd till ledning (styrelse, myndighetsledning, ämnesråd, och kommittéer)
  • Myndighetsutövning och kompetens när det gäller myndighetsfrågor i stort
  • Årsredovisning, budget och redovisning
  • Stöd i personalfrågor

Inom flera av områdena svarar avdelningen för de gemensamma funktionerna: förvaltning, optimering och utveckling. Inriktningen på arbetet är att förbättra processer och rutiner inom samtliga områden för att ha rätt kvalitet och att myndigheten fungerar effektivt.

Förvaltningsavdelningen ansvarar även för chefsutveckling och rekrytering. En annan återkommande uppgift är att svara för utbildning till Etikprövningsnämnderna.

Avdelningen leds av rådsdirektören. Kopplat till avdelningen finns även en senior rådgivare.

Avdelningens enheter

Enheten för styrning och samordning har bland annat hand om uppföljning av årsredovisningen och verksamhetsplanering samt sekreterarskap för bland annat styrelse och ledning.

Enheten för It och ekonomi samordnar it-relaterade aktiviteter och svarar för Vetenskapsrådets ekonomiadministration. 

Enheten för HR arbetar med personaladministration och kompetensutveckling.

Enheten för juridik, arkiv och registratur har det övergripande ansvaret i juridiska frågor inom Vetenskapsrådet samt bistår med juridisk expertis i olika frågor som exempelvis remissvar, avtal och vid förhandlingar både nationellt och internationellt. Enheten innefattar även diariet/arkivering.

Enheten för verksamhetsstöd innefattar upphandling, reception och vaktmästeri.

Dessutom har rådsdirektören personalansvar för Centrala etiksprövningsnämnden.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-06