Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Med utgångspunkt i det arbete som genomförts i EU och kommissionens rekommendationer till medlemsstaterna har regeringen gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utforma nationella riktlinjer om öppen tillgång till vetenskaplig information (open access).

Under 2014 har Vetenskapsrådet arbetat fram ett förslag till riktlinjer för både vetenskapliga publikationer/konstnärliga verk och forskningsdata. Förslaget, som även innehåller rekommendationer för vad som behöver utredas vidare, överlämnades till regeringen den 15 januari 2015.

Förslag gällande publikationer och konstnärliga verk

Förslag till målbild

Alla vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk som är ett resultat av forskning som är finansierad med offentliga medel ska från 2025 publiceras omedelbart öppet tillgängligt (open access). Artiklar ska publiceras i en open accesstidskrift. Alla vetenskapliga publikationer ska ha en CC-licens. Med vetenskapliga publikationer avses sakkunniggranskade artiklar och konferensrapporter samt böcker som är ett resultat av offentligt finansierad forskning. Vetenskapsrådet föreslår inte bara att resultaten av den offentligt finansierade forskningen finns öppet tillgängliga, utan med denna målbild förordar vi ett skifte vad gäller vetenskaplig publicering, från ett prenumerationsbaserat system till ett öppet tillgängligt.

Förslag till riktlinjer

2015

Alla sakkunniggranskade artiklar och konferensrapporter som är ett resultat av forskning som är finansierad med offentliga medel ska vara fritt tillgängliga för läsning och nedladdning senast 6 månader efter ursprunglig publicering; senast 12 månader efter ursprunglig publicering för humaniora och samhällsvetenskap.

En kopia av publikationen ska placeras i ett repositorium tillsammans med metadata direkt vid publiceringen och göras fritt tillgänglig – direkt om det är publicerat i en open accesstidskrift (gold) eller efter max 6/12 månader för parallellpublicerade godkända manuskript, enligt samma krav som ställs inom EU:s program Horisont 2020.

2020

Alla sakkunniggranskade artiklar och konferensrapporter som emanerar från forskning som är finansierad med offentliga medel ska vara fritt tillgängliga för läsning och nedladdning senast 6 månader efter ursprunglig publicering.

En kopia av publikationen ska placeras i ett repositorium tillsammans med metadata i standardformat direkt vid publiceringen och göras fritt tillgänglig – direkt om det är publicerat i en open accesstidskrift (gold) eller efter max 6 månader för parallellpublicerade godkända manuskript. Det material som publiceras i open accesstidskrifter ska ha en CC-licens.

Böcker som publiceras av svenska förlag och är ett resultat av forskning som är finansierad med offentliga medel, ska vara fritt tillgängliga på internet. Kravet gäller de digitala versionerna av publikationerna, en textbaserad PDF-typ eller i annat maskinläsbart format som kan användas för textmining, med en CC-licens.

Förslag gällande forskningsdata

Förslag till målbild

All forskningsdata som, helt eller delvis, tas fram med offentliga medel görs öppet tillgängliga så snart det är möjligt. Målbilden omfattar forskningsdata som är ett resultat av offentligt finansierad forskning.

Införandet av en sådan rekommendation är en mödosam och tidskrävande process som kräver ytterligare utredning av vissa frågor, bl.a. hur Sverige ska hantera forskning på känsliga persondata, samt forskning som sker i samarbete med industrin och där det finns kommersialiseringspotential. Det är också starkt beroende av utvecklingen internationellt och av uppbyggnaden av lämplig teknisk infrastruktur. Med det i åtanke föreslås att på kort sikt ha ett mindre omfattande mål som beskrivs nedan i form av förslag till riktlinjer för 2015–2020.

Förslag till riktlinjer för 2015-2020

Under perioden 2015 till och med 2020 ska pilotutlysningar genomföras där forskningsdata, som helt eller delvis finansierats av offentliga medel, och som ligger till grund för en vetenskaplig publikation (eller publiceras på annat sätt) omfattas av krav på öppen tillgänglighet.

Hela förslaget

I förslaget finns även en genomgång av det juridiska ramverket, de utmaningar som finns samt en rad förslag till vidare utredningar

Läs Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådet har arbetat fram riktlinjerna i samarbete med Kungl. biblioteket och andra relevanta aktörer. Vetenskapsrådet har fått synpunkter på förslaget vid informations- och dialogmöten med olika aktörer och under hösten 2014 fanns det även möjlighet att kommentera ett första utkast till nationella riktlinjer i ett webbforum på vr.se. Det stora antal kommentarer som Vetenskapsrådet fick visade på ett stort engagemang för frågan och synpunkterna har inverkat på det slutliga dokumentet.

Fortsatt arbete med förslaget

I regeringens arbete med Vetenskapsrådets förslag ligger de föreslagna målbilderna fast. Det är sannolikt att Vetenskapsrådet och Kungl. Biblioteket får uppdrag som gäller de nationella riktlinjerna år 2017.

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att samordna arbetet med att införa öppen tillgång (open access) för publikationer och i detta arbete samråda med Vetenskapsrådet. De mål som föreslogs i Vetenskapsrådets utredning ligger fast.

Läs mer om hearingen

Kontaktpersoner

Lisbeth Söderqvist (frågor om publikationer), tfn: 08-546 44 211, e-post lisbeth.soderqvist@vr.se

Anna Wetterbom (frågor om forskningsdata), tfn: 08-546 44 153, e-post: anna.wetterbom@vr.se

Bakgrund

EU-kommissionen har gjort flera ställningstaganden till förmån för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata, open access (se länkar till höger). Dessa ställningstaganden utvecklades och konkretiserades ytterligare år 2012 i ett meddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från kommissionen.

I meddelandet beskriver kommissionen principerna för open access inför Horisont 2020. Rekommendationen uppmanar medlemsstaterna att utifrån dessa principer ta fram nationella riktlinjer.

De övergripande rekommendationerna är att:

  • ta fram riktlinjer för open access,
  • ta fram en plan för att implementera riktlinjerna, inklusive ansvarsfördelning,
  • definiera mätbara mål för att följa implementeringen,
  • ta fram en finansieringsmodell som stödjer implementeringen.

 

Open access i Horisont 2020

I Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014–2020, är fri tillgång till vetenskapliga publikationer en allmän princip.

Inom Horisont 2020 har även ett pilotprojekt för öppen tillgång till forskningsdata lanserats inom vissa utvalda områden.

Riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata inom Horisont 2020länk till annan webbplats

Riktlinjer för hantering av forskningsdata inom Horisont 2020länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2017-01-20