Utvärdering av satsning på strategiska forskningsområden

Satsningen på de tjugo strategiska forskningsområdena (SFO) som har sin grund i 2008 års forskningsproposition har följts upp genom en större utvärdering.

Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen genomfört en större utvärdering av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har som samarbetsmyndighet deltagit aktivt i arbetet.

Utvärderingsrapporten Evaluation of the Strategic Research Area Initiative och myndigheternas skrivelse med rekommendationer finns länkade i högra spalten. Rapport och rekommendationer har lämnats till regeringskansliet 29 april 2015.

Utvärderingens fokus

Utvärderingen har tittat på vetenskaplig kvalitet i ett internationellt perspektiv med avseende på effekter för samhälle och näringsliv. Samverkan med andra lärosäten, forskningsinstitut, näringsliv och samhälle har också beaktats liksom bedömning av koppling till utbildning. En viktig del har också varit lärosätenas insatser för att möjliggöra en långsiktig uppbyggnad av forskningen.

Genomförande

Utvärderingen har, på uppdrag av ovan nämnda forskningsfinansiärer, genomförts av en internationell expertpanel med en bred expertis och erfarenhet av ledning och styrning inom universitets- och forskningssammanhang, forskningspolitik och utvärdering. Expertpanelen har biståtts av 28 externa granskare som bedömt forskningskvaliteten i ett internationeperspektiv för respektive miljö.

Utvärderingen har genomförts med flera olika datainsamlingsmetoder, se bild nedan för process.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-04-30