ALF–uppdrag

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet (U2016/02935/F och U2016/04203/F). Detta innebär att utvärderingarna omfattar all klinisk forskning som bedrivs i hela de landsting som ingår i ALF-avtalet.

I enlighet med regeringsuppdragen och ALF-avtalet har utgångspunkterna för utvärderingen beslutats av den partsammansatta nationella styrgruppen för ALF. Utvärderingen ska, i enlighet med regeringsuppdragen och utvärderingsmodellen, genomföras av tre externa expertpaneler, som oberoende av varandra ska väga samman samtliga ingående underlag och bedöma landstingen utifrån följande:

Den vetenskapliga produktionens kvalitet (panel 1).öppnas i nytt fönsterForskningens kliniska betydelse och samhällsnytta (panel 2).öppnas i nytt fönsterForskningens förutsättningar (panel 3).öppnas i nytt fönster

Resultaten från utvärderingarna ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2018. Det är regeringen som kommer att besluta om den slutliga resursfördelningen enligt den nya fördelningsmodell som ska användas fr.o.m. 2019.

Utvärderingarna ska enligt det gällande ALF-avtalet innefatta sakkunniggranskning och indikatorer. Med hjälp av paneler ska utvärderingarna leverera kvalitetsomdömen inom de tre utvärderingsområdena till regeringen. Utgångspunkter för utvärderingarna beslutades av den nationella styrgruppen för ALF under 2016. Vetenskapsrådet kommer att samråda med Nationella styrgruppen för ALF-avtalet och med Socialstyrelsen, som fått i uppdrag att utvärdera universitetssjukvården.

Mer information och kontaktpersoner

Till samlingssidan för ALF-kansliet

Ansvarig för kansliet är Jeanette Johansen som nås på telefon: 08-546 44 000 (vx) eller e-post: jeanette.johansen@vr.se

 

Senast uppdaterad: 2017-08-17


Om ALF-avtalet

ALF är ett avtal mellan staten och vissa landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

  • Region Skåne
  • Region Uppsala
  • Region Örebro län
  • Region Östergötland
  • Stockholms läns landsting
  • Västerbottens läns landsting
  • Västra Götalandsregionen