Jämställdhetsintegrering

Vetenskapsrådet arbetar med jämställdhetsintegrering av sin externa verksamhet. Arbetet ingår i ett utvecklingsprogram som regeringen har startat, Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Programmet startade 2013 och Vetenskapsrådet var då en av 18 pilotmyndigheter. Sedan dess har programmet utökats till att år 2016 omfatta 59 myndigheter och en organisation, bland dessa ingår, förutom Vetenskapsrådet, även de andra statliga forskningsfinansiärerna.

Programmet syftar till att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål som baseras på att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Plan för jämställdhetsintegrering

Uppdraget handlar om jämställdhet i myndighetens kärnverksamheter. Vetenskapsrådet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de politiska målen för jämställdhet. Arbetet redovisas i myndighetens årsredovisningar för 2016-2018. Vetenskapsrådet ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete för perioden 2015–2017.

De aktiviteter som myndigheten genomförde under 2014 och 2015 har bidragit till att jämställdhetsarbetet idag är en bestående del av myndighetens rutiner och processer.

Vetenskapsrådet ska, enligt sin instruktion, främja jämställdhet i sitt verksamhetsområde, och har sedan 2003 en jämställdhetsstrategi som uppdateras regelbundet. I den finns myndighetens mål för jämställdhetsarbetet. De aktuella målen finns nedan. De två sista målen har tillkommit i och med det särskilda regeringsuppdraget om jämställdhetsintegering.

Vetenskapsrådet ska:

  • uppnå och behålla en jämn könsfördelning i sina beredningsgrupper,
  • verka för att andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag hos Vetenskapsrådet motsvarar andelen kvinnor och män hos de potentiellt sökande forskarna,
  • ha samma beviljandegrad för kvinnor och män och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär och till stödformen,
  • inkludera ett jämställdhetsperspektiv i varje analys och utvärdering där så är möjligt,
  • integrera jämställdhetsperspektivet i myndighetens externa kommunikation.

Kontaktperson

Carl Jacobsson, samordnare för jämställdhetsarbetet på Vetenskapsrådet.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-15