Remissvar 2010

På denna sida publiceras remissvar från Vetenskapsrådet.

2010-12-20

Remissyttrande: Kunskapsförsörjningen för Havs- och vattenmiljömyndigheten (Jo2010/2979)PDF

2010-12-15

Remissyttrande: Betänkandet Innovationsupphandling (SOU 2010:56)PDF

2010-11-09

Remissyttrande: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Fud-program 2010PDF

2010-10-05

Remissyttrande: Betänkandet Vändpunkt Sverige - Ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT (SOU 2010:28)PDF

2010-09-14

Remissyttrande: Förslag till genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens områdePDF

2010-08-30

Remissyttrande: Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemangPDF

2010-06-29

Remissyttrande: Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenPDF

2010-06-14

Remissyttrande: Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet (SOU 2010:4)PDF

2010-06-01

Remissyttrande: Ds 2010:13 Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantagPDF

2010-05-25

Remissyttrande: Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)PDF

2010-04-26

Remissyttrande: Förslag till organisation avseende statens forsknings- och undersökningsfartygPDF

2010-04-06

Remissyttrande: I samspel med musiklivet - en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12)PDF

2010-03-30

Remissyttrande: Betänkandet av Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8)PDF

2010-03-15

Remissyttrande: Förslag till föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjurPDF

2010-03-02

Remissyttrande: Utredningen översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehållPDF

2010-02-16

Remissyttrande: Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvårdenPDF

2010-02-11

Remissyttrande: Förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolorPDF

2010-02-09

Remissyttrande: Betänkandet Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltningPDF

2010-02-03

Remissyttrande: Promemoria om Nya villkor för statligt stöd till kulturtidskrifterPDF

2010-01-26

Remissyttrande: Promemorian Bättre läkemedelsanvändning på en omreglerad apoteksmarknadPDF

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-08-30