Remissvar 2012

På denna sida publiceras remissvar från Vetenskapsrådet under 2012.

2012-12-18

Remiss: Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55) Ju2012/5629/L6PDF

2012-12-18

Remiss: Delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66)PDF

2012-12-11

Remiss: Promemoria Förhandskontroll av personuppgifts-behandling inom ramen för viss forskning (Ju2012/7081/L6)PDF

2012-11-14

Remiss: Förslag till ändring i föreskrifter om avgifter (dnr 31-10080/12)PDF

2012-11-13

Remiss: Förslag till nya EU‑rättsakter avseende medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik (S2012/6704/FS)PDF

2012-10-30

Remiss av slutbetänkandet av innovationsstödsutredningen – Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41)PDF

2012-10-09

Remiss: Remissbehandling av slutrapporten från den konsultativa expertgruppen om ”finansiering och koordinering av forskning och utveckling riktad mot utvecklingsländernas hälsobehov” (S2012/5909/EIS)PDF

2012-09-17

Remiss: Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37)PDF

2012-09-17

Remiss: Remisspromemoria - Förslag till begreppen konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskningPDF

2012-09-12

Remiss av departementspromemorian Genomförande av blåkortsdirektivet            (Ds 2012:28)PDF

2012-09-04

Remiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och med upphävande av direktiv 2001/20/EGPDF

2012-08-28

Remiss - Patentspråksutredningens betänkande "Nationella patent på engelska?" (SOU 2012:19)PDF

2012-08-21

Remiss - Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76PDF)Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet - integritet och effektivitet (N2010/6856/TE)

2012-07-03

Remiss - Delbetänkande Registerdata för forskning (SOU 2012:36)PDF

2012-06-29

Remiss - Förslag till förordning om register för viss befolkningsbaserad forskningPDF

2012-06-26

Remiss av betänkandet Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5)PDF

2012-06-26

Remiss av betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)PDF

2012-06-26

Remiss angående ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontrollPDF

2012-06-11

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor (U2012/2313/F)PDF

2012-06-11

Remiss av promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (U2012/2475/UH)PDF

2012-06-05

Remiss: Djurskyddsutredningens betänkande - Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)PDF

2012-04-17

Remiss: Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald - en övergripande analys (M2011/2037/Nm)PDF

2012-04-11

Remiss: Förslag angående bestämmelserna om kommuners och landstings högskoleutbildning (U2012/1253/UH)PDF

2012-04-11

Remiss: Myndighetschefers villkor (SOU 2011:81)PDF

2012-03-13

Remiss av rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (U2011/7356/UH)PDF

2012-03-05

Remiss: Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)PDF

2012-01-18

Remiss av EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020PDF

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-02-05