Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens

Sveriges regering har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens. Syftet är att främja forskning om ny antibiotika och öka kunskapen om hur antibiotikaresistens kan motverkas.

Det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens ska utgå från ett brett, tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt perspektiv, där alla relevanta områden som berörs av antibiotikaresistens inkluderas, s.k. One Health perspektiv. Såväl grundforskning som mer verksamhetsnära forskning ska beaktas. Och redan befintliga satsningar inom området kan successivt inkluderas i programmet.

Exempel på viktiga områden inom forskningsprogrammet om antibiotikaresistens är forskning om ny antibiotika, diagnostiska metoder och vårdrelaterade infektioner. I uppdraget ingår även att ta fram en strategisk forskningsagenda för att undvika oönskade överlappningar mellan forskningsfinansiärer samt främja synergi och optimering av existerande forskningsmedel.

Det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens aviserades i regeringens forskningspolitiska proposition på våren 2017. Satsningen innebär en ökning av Vetenskapsrådets anslag med 20 miljoner 2018, 25 miljoner 2019, samt 25 miljoner 2020 så att den årliga anslagsnivån för forskning om antibiotikaresistens och infektionssjukdomar når 100 miljoner kronor 2020.

Strategisk forskningsagenda och utlysningar

Processen är igång för att ta fram en forskningsagenda liksom att designa programmets verksamhet och inriktning i detalj. Eventuella utlysningar kommer bli aktuella först under 2018.

Programkommitté och referensgrupper

Programkommittén består av representanter från Formas, Forte, Vinnova, Sida, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SVA samt RISE. Kommittén bistår Vetenskapsrådet med råd om utformning, genomförande och uppdatering av den strategiska forskningsagendan. Det kommer även att finnas referensgrupper knutna till programmet bestående av forskare, patientgrupper, industrirepresentanter.

Kontakt

Det nationella forskningsprogrammet för antibiotikaresistens koordineras av en programansvarig forskningssekreterare i nära samarbete med vetenskapligt ansvarig huvudsekreterare. Knuten till programmet är också en kommunikatör.

Programansvarig forskningssekreterare

Patriq Fagerstedt, e-post: Patriq.Fagerstedt@vr.se, telefon: +46(0)8-546 44 246

Huvudsekreterare

Jan-Ingvar Jönsson, e-post: Jan-Ingvar.Jonsson@vr.se, telefon: +46(0)8-546 44 170

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-01

Vill du få löpande uppdateringar?

Mer information om det nationella programmet för antibiotikaresistens kommer att löpande publiceras här.

Dessutom kan du anmäla din e-postadress till en lista för att på sikt få information via mail (se nedan):

E-postadress

Vår policy för e-postadresser