Modell för utvärdering av svensk forskningskvalitet

Vetenskapsrådet lämnade den 18 december 2014 sitt förslag till regeringen på modell om hur en viss del av lärosätenas basanslag för forskning och forskarutbildning ska fördelas i konkurrens.

I mars 2013 gav regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att i samråd med forskningsråden Forte, Formas och Vinnova utreda och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans.

Vetenskapsrådets förslag, Fokus

Modellen, som fått namnet Fokus (Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige), ska ersätta dagens indikatorbaserade modell. Målet med Fokus är att genom nationell konkurrens baserad på sakkunniggranskningar av forskning som bedrivs på landets universitet och högskolor höja såväl forskningskvaliteten i som forskningens bidrag till samhällets utveckling.

Förslaget innehåller två delar: den första delen av förslaget utgörs av själva utvärderingsmodellen och den andra delen av en beräkningsmodell som visar hur utvärderingsresultaten kan omvandlas till resurser. Vetenskapsrådet vill framhålla att modellen i sig är utformad för att vara kvalitetsdrivande och ge förbättrade underlag för forskningspolitiska beslut – även om den inte i första hand skulle användas för resurstilldelning på det föreslagna sättet. 

Med FOKUS blir underlaget för forskningspolitiska beslut bättre. Modellen ska kunna identifiera starka och svaga områden och möjliggöra jämförelser såväl mellan lärosäten och områden, som över tid, både på nationell nivå och vid enskilda lärosäten.

Införandet av FOKUS syftar också till att främja långsiktig planering på lärosätena, fungera som stöd till ledningen på universitet och högskolor i strategiska frågor samt skapa ökade incitament för universitet och högskolor att göra prioriteringar i sin verksamhet där det finns förbättringspotential.

FOKUS inkluderar alla forskningsområden och alla slags lärosäten, till skillnad från dagens modell.

Vetenskapsrådet föreslår inledningsvis att förslaget går på remiss under 2015 och att pilotstudier genomförs för att praktiskt utpröva och utveckla modellen. Därefter föreslås att utvärderingar på sikt görs vart sjätte år.

Komponenter för bedömning

De tre komponenter som bedömningen i utvärderingarna bygger på är vetenskaplig/konstnärlig kvalitet (viktning 70 %), kvalitetsutvecklande faktorer (viktning 15 %) samt genomslag utanför akademin (viktning 15 %).

Arbetsprocess för FOKUS

Arbetet med uppdraget har genomförts av en projektgrupp på Vetenskapsrådet med tillhörande styrgrupp.

I enlighet med regeringsuppdraget har Vetenskapsrådet samrått med de andra statliga forskningsfinansiärerna Forte, Formas och Vinnova för att utforma modellen som ska kunna ligga till grund för resurstilldelning. 

Synpunkter har inhämtats under projektets gång från bland annat två referensgrupper och olika intressenter inom och utom akademin. Synpunkter från lärosätena har också inhämtats vid öppna hearings för forskare och möten med styrelse- och universitetsledningar på fyra orter i landet.

Kontinuerlig dialog har förts med andra myndigheter som har uppdrag som anknyter till Vetenskapsrådets – Vinnova (om samverkan), Kungliga biblioteket (om SwePub) och Universitetskanslersämbetet (utvärdering av forskarutbildning).

Vi har även studerat andra länders utvärderingssystem av forskningens kvalitet, i första hand Australien, Nederländerna och Storbritannien.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-15

Se filmen från den öppna hearingen i Umeå, maj 2014:

Relaterade artiklar

DN-debatt: "Konkurrens mellan lärosäten ger högre forskningskvalitet" (2014-12-19)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDN-debatt: "Diskussionen måste handla om hur högskolan blir bättre" (slutreplik 2014-12-29)Sven Stafström: "Högre kvalitet med forskningsutvärdering" (vr.se, 2014-12-19)
Utvärdera forskning för högre kvalitet (Curie, 2014-12-19)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster​Utvärderingar höjde forskning i Australien (Curie, 2014-07-02)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSven Stafström: "Givande besök på lärosätena om forskningskvalitets-utvärdering i Sverige" (vr.se, 2014-05-21)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSå kan kvalitet omfördela anslag. Om utkast till förslag på modell. (Curie, 2014-05-15)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSå bedöms forskare i England och Holland (Curie, 2013-12-18)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKollegial bedömning ska höja forskningens kvalitet. (Curie, 2013-10-16)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förstudie

Förstudie: Kartläggning av olika nationella system för utvärdering av forskningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om uppdraget

Vetenskapsrådets regeringsuppdrag: Modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans (PDF)länk till annan webbplatsCommission to investigate and submit a proposed model for resource allocation to universities and university colleges involving peer review of the quality and relevance of research (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterForskningsproposition 2012: Forskning och innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Koppling till andra uppdrag

Om Vinnovas uppdrag att utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i samverkan med det omgivande samhället.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterUniversitetskanslerämbetets instruktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKungl. bibliotekets uppdrag om SwePublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKungl. bibliotekets regleringsuppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterVetenskapsrådets rapport: En utvecklad modell för kvalitetsutvärdering av klinisk forskning finansierad av ALF-medel.länk till annan webbplats