Utvärdering av Linnéstöden

Linnéstöden är en strategisk satsning på starka forskningsmiljöer från forskningspropositionen 2004. Snart är det dags att utvärdera hela satsningen – fick Linnéstöden önskad effekt? Vad har de inneburit för svensk forskning?

2019 sker den samlade utvärderingen av Linnéstöden från både 2006 och 2008.

Slututvärderingen kommer att fokusera på övergripande förändringar som stödet syftat till. Det gäller bland annat förändringar av forskningsfinansieringssystemet och av lärosätenas kapacitet för att utveckla och upprätthålla starka forskningsmiljöer.

Linnéstödets syfte & bakgrund

Bakgrunden till Linnéstödets uppkomst är regeringens forskningspolitiska proposition "Forskning för ett bättre liv" (prop. 2004/05:80) där en ny bidragsform presenterades som kan sökas av universitet och högskolor.

Linnéstödets främsta syften var att skapa, stärka, vidmakthålla och upprätthålla internationellt ledande forskningsmiljöer respektive att stärka lärosätenas förmåga att göra strategiska prioriteringar och att profilera sin forskning.

På en övergripande nivå förväntades satsningen även ge strukturella effekter i forskningssystemet, exempelvis i form av kraftsamling och samverkan samt effekter på samhällets välfärd och tillväxt.

Frågor?

Om du har frågor gällande den kommande utvärderingen, kontakta:

Maria Bergström, projektledare Vetenskapsrådet

Senast uppdaterad: 2018-04-19