Publicerad den 25 maj 2018

Uppdaterad den 16 november 2018

Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning stödjer kliniska behandlingsstudier som utgår från de behov som finns i hälso- och sjukvården och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. I kommittén sitter tretton ledamöter som är utsedda av regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Kommittén för klinisk behandlingsforskning beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom området. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de tre beredningsgrupper som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan kommittén fattar beslut. Beredningsgrupperna, som utses av kommittén, består av internationella experter, statistiker och representanter från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Forskningen som kommittén finansierar ska

 • vara klinisk och ske i nationell samverkan
 • utgå från de behov som finns i hälso- och sjukvårdens
 • förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Vetenskapsrådet finansierar klinisk behandlingsforskning i samarbete med Sveriges landsting. Landstingen bidrar med hälften av de medel som kommittén fördelar.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Kommittén följer upp, utvärderar och tar fram strategier för forskningsområdet, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar kommittén hjälp av både nationella och internationella experter.

Strategisk plan för 2017–2019PDF (pdf, 492.6 kB)

Om klinisk behandlingsforskning

Inom klinisk behandlingsforskning är syftet att ge stöd till kliniska behandlingsstudier. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Konkret kan det exempelvis röra sig om att utvärdera diagnostiska tekniker, användningen av etablerade läkemedel och om att effektivisera metoder och behandlingar som det finns ett identifierat behov av. Det kan också handla om behandlingsmetoder som inte kräver läkemedel.

Studierna ska vara motiverade utifrån hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patient- och samhällsnytta inom en definierad tidsrymd.

Kommitténs sammansättning

I kommittén för klinisk behandlingsforskning sitter tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och sex ledamöter, varav tre efter förslag från Vetenskapsrådet (efter samråd med Vinnova). Övriga sex ledamöter representerar landsting och regioner och utses av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vinnova har en adjungerad ledamot i kommittén. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Kommittén sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter 2017–2019
NamnTitelOrganisation
Olle Stendahl
(ordförande)
Professor emeritus, institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet
Clas Ahlm

Professor, institutionen för klinisk mikrobiologi 

Överläkare 

Forsknings- och utbildningsdirektör

Umeå universitet 

 


Norrlands universitetssjukhus 


Västerbottens läns landsting

Boel Andersson GäreProfessor 

Chef Futurum
Jönköping University 

Region Jönköpings län
Jan AnderssonForskningsdirektörStockholms läns landsting
Johan AsklingProfessor, institutionen för medicin 

Överläkare
Karolinska institutet, KI


Karolinska universitetssjukhuset
Anders ChristenssonDocent, institutionen för kliniska vetenskaper 

Överläkare
Lunds universitet 
 

Skånes universitetssjukhus
Lisa EkseliusProfessor, institutionen för neurovetenskap 

Överläkare
Uppsala universitet 
 

Akademiska sjukhuset
Björn GerdleProfessor, institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet
Ann HellströmProfessor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi 

Överläkare

Göteborgs universitet


Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Stefan LohmanderProfessor emeritus, institutionen för kliniska vetenskaper LundLunds universitet
Peter LönnrothSenior rådgivareVästra Götalandsregionen
Beatrice MelinProfessor 

Nationell cancersamordnare
Umeå universitet 

SKL
Petri OliviusFoU-chefLandstinget Sörmland
Adjungerad:
Karin Eriksson
Enhetschef, enheten för bioentreprenörskap, avdelningen hälsaVinnova

 


Rådgivande grupp

För att få ett brett omvärldsperspektiv och säkra förankringen i samhället har kommittén en rådgivande grupp som stöd i arbetet. I den sitter representanter från

 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • LIF
 • Läkemedelsverket
 • Neuroförbundet
 • Reumatikerförbundet
 • Riksförbundet sällsynta diagnoser
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Socialstyrelsen
 • Statens medicinsk-etiska råd
 • SwedenBIO
 • Swedish Medtech
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Kopierat till urklipp

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

  Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

 2. Datum klara för 2019 års utlysningar

  Nu är det bestämt när de flesta av våra utlysningar öppnar och stänger under 2019. Totalt utlyser Vetenskapsrådet drygt 6 miljarder kronor varje år till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

 3. Nationell konferens om kliniska studier

  "Värdet av kliniska studier" är årets tema på Nationell konferens om kliniska studier som arrangeras den 6-7 februari 2019 i Malmö. Möt inspirerande talare och nätverka.