Publicerad den 25 maj 2018

Uppdaterad den 18 januari 2019

Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning stödjer kliniska behandlingsstudier som utgår från de behov som finns i hälso- och sjukvården och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. I kommittén sitter tretton ledamöter som är utsedda av regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Kommittén för klinisk behandlingsforskning beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom området. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de tre beredningsgrupper som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan kommittén fattar beslut. Beredningsgrupperna, som utses av kommittén, består av internationella experter, statistiker och representanter från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Forskningen som kommittén finansierar ska

 • vara klinisk och ske i nationell samverkan
 • utgå från de behov som finns i hälso- och sjukvårdens
 • förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Vetenskapsrådet finansierar klinisk behandlingsforskning i samarbete med Sveriges landsting. Landstingen bidrar med hälften av de medel som kommittén fördelar.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Kommittén följer upp, utvärderar och tar fram strategier för forskningsområdet, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar kommittén hjälp av både nationella och internationella experter.

Strategisk plan för 2017–2019PDF (pdf, 492.6 kB)

Om klinisk behandlingsforskning

Inom klinisk behandlingsforskning är syftet att ge stöd till kliniska behandlingsstudier. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Konkret kan det exempelvis röra sig om att utvärdera diagnostiska tekniker, användningen av etablerade läkemedel och om att effektivisera metoder och behandlingar som det finns ett identifierat behov av. Det kan också handla om behandlingsmetoder som inte kräver läkemedel.

Studierna ska vara motiverade utifrån hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patient- och samhällsnytta inom en definierad tidsrymd.

Kommitténs sammansättning

I kommittén för klinisk behandlingsforskning sitter tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och sex ledamöter, varav tre efter förslag från Vetenskapsrådet (efter samråd med Vinnova). Övriga sex ledamöter representerar landsting och regioner och utses av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vinnova har en adjungerad ledamot i kommittén. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Kommittén sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter 2017–2019
NamnTitelOrganisation
Olle Stendahl
(ordförande)
Professor emeritusInstitutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet
Clas Ahlm

Överläkare

 

Forsknings- och utbildningsdirektör


Professor

 

Norrlands universitetssjukhus

 

Region Västerbotten

 

 

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet 


Boel Andersson Gäre

Chef Futurum

Professor

Region Jönköpings län

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Jan AnderssonForskningsdirektörRegion Stockholm
Johan Askling

Överläkare

Professor

Karolinska universitetssjukhuset

Institutionen för medicin, Karolinska institutet, KI

Anders Christensson

Överläkare

Docent

Skånes universitetssjukhus

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet 

Lisa Ekselius

Överläkare

Professor

Akademiska sjukhuset

Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet 

Björn GerdleProfessorInstitutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
Ann Hellström

Överläkare

 


Professor

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Stefan LohmanderProfessor emeritusInstitutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Peter LönnrothSenior rådgivareVästra Götalandsregionen
Beatrice MelinProfessor 

Nationell cancersamordnare
Umeå universitet 

SKL
Petri OliviusFoU-chefRegion Sörmland
Adjungerad:
Karin Eriksson
EnhetschefEnheten för bioentreprenörskap, avdelningen hälsa, Vinnova

 


Rådgivande grupp

För att få ett brett omvärldsperspektiv och säkra förankringen i samhället har kommittén en rådgivande grupp som stöd i arbetet. I den sitter representanter från

 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • LIF
 • Läkemedelsverket
 • Neuroförbundet
 • Reumatikerförbundet
 • Riksförbundet sällsynta diagnoser
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Socialstyrelsen
 • Statens medicinsk-etiska råd
 • SwedenBIO
 • Swedish Medtech
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsöversikt 2019 Klinisk behandlingsforskning

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom klinisk behandlingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendation...

 2. Etiska tillstånd för medicinsk forskning

  Vetenskapsrådet har sammanställt statistik över 2017 års ansökningar om etiktillstånd inom medicin. Underlaget kommer från de sex etikprövningsnämnderna.

 3. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

  Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.