Publicerad den 25 maj 2018

Uppdaterad den 26 april 2019

Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning stödjer kliniska behandlingsstudier som utgår från de behov som finns i hälso- och sjukvården och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. I kommittén sitter tretton ledamöter som är utsedda av regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Kommittén för klinisk behandlingsforskning beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom området. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de tre beredningsgrupper som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan kommittén fattar beslut. Beredningsgrupperna, som utses av kommittén, består av internationella experter, statistiker och representanter från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Forskningen som kommittén finansierar ska

 • vara klinisk och ske i nationell samverkan
 • utgå från de behov som finns i hälso- och sjukvården
 • förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Vetenskapsrådet finansierar klinisk behandlingsforskning i samarbete med Sveriges landsting. Landstingen bidrar med hälften av de medel som kommittén fördelar.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Kommittén följer upp, utvärderar och tar fram strategier för forskningsområdet, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar kommittén hjälp av både nationella och internationella experter.

Strategisk plan för 2017–2019PDF (pdf, 492.6 kB)

Om klinisk behandlingsforskning

Inom klinisk behandlingsforskning är syftet att ge stöd till kliniska behandlingsstudier. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Konkret kan det exempelvis röra sig om att utvärdera diagnostiska tekniker, användningen av etablerade läkemedel och om att effektivisera metoder och behandlingar som det finns ett identifierat behov av. Det kan också handla om behandlingsmetoder som inte kräver läkemedel.

Studierna ska vara motiverade utifrån hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patient- och samhällsnytta inom en definierad tidsrymd.

Kommitténs sammansättning

I kommittén för klinisk behandlingsforskning sitter tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och sex ledamöter, varav tre efter förslag från Vetenskapsrådet (efter samråd med Vinnova). Övriga sex ledamöter representerar landsting och regioner och utses av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vinnova har en adjungerad ledamot i kommittén. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Kommittén sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter 2017–2019
NamnTitelOrganisation
Olle Stendahl
(ordförande)
Professor emeritusInstitutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet
Clas Ahlm

Överläkare

Forsknings- och utbildningsdirektör

Professor

 

Norrlands universitetssjukhus,

Region Västerbotten

 

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet 


Boel Andersson Gäre

Chef Futurum

Professor

Region Jönköpings län

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Jan AnderssonForskningsdirektörRegion Stockholm
Johan Askling

Överläkare

Professor

Karolinska universitetssjukhuset

Institutionen för medicin, Karolinska institutet, KI

Anders Christensson

Chefsöverläkare

Professor


Skånes universitetssjukhus

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Lisa Ekselius

Överläkare

Professor

Akademiska sjukhuset

Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet 

Lena Jonasson

Överläkare
Professor

Universitetssjukhuset i Linköping
Linköpings universitet
Ann Hellström

Överläkare

 

Professor

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Stefan LohmanderProfessor emeritusInstitutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Peter LönnrothSenior rådgivareVästra Götalandsregionen
Beatrice MelinProfessor 
Umeå universitet 
Petri OliviusFoU-chefRegion Sörmland
Adjungerad:
Karin Eriksson
EnhetschefEnheten för bioentreprenörskap, avdelningen hälsa, Vinnova

 


Rådgivande grupp

För att få ett brett omvärldsperspektiv och säkra förankringen i samhället har kommittén en rådgivande grupp som stöd i arbetet. I den sitter representanter från

 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • LIF
 • Läkemedelsverket
 • Neuroförbundet
 • Reumatikerförbundet
 • Riksförbundet sällsynta diagnoser
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
 • Socialstyrelsen
 • Statens medicinsk-etiska råd
 • SwedenBIO
 • Swedish Medtech
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Debattreplik: "Förslaget bygger på en rad felaktigheter"

  Med anledning av den debattartikel som Patrik Hall och Ulf Sandström publicerade i DN Debatt den 12 maj, har Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström skrivit en replik.

 2. Kan ERC:s bedömning av forskning användas nationellt?

  Att ta tillvara goda forskningsidéer Denna kartläggning är en uppföljning av en av rekommendationerna i Vetenskapsrådets utredning ”Svenskt deltagande i Europeiska forskningsrådet” (2017), som efterlyste olika sätt att ”ta tillvara goda forskningsi...

 3. Uppföljning och analys av Vetenskapsrådets bidragsform internationell postdok

  Rapporten belyser Vetenskapsrådets bidragsform internationell postdok i relation till dess syfte: att främja nydisputerade forskares akademiska karriär genom att ge dem möjlighet att bedriva forskning utomlands under trygga anställningsförhållanden. ...