Ekonomisk återrapportering av bidrag till enskild forskare

Vetenskapsrådets bidrag till enskilda forskare ska återrapporteras en gång per år via Prisma. För bidrag som är beslutade före 2015 gäller andra regler.

Lämna ekonomisk rapport via Prisma en gång per år

En behörig företrädare för din medelsförvaltare (ofta en ekonom) ska fylla i uppgifterna och registrera den ekonomiska rapporten. Rapporten går sedan till ansvarig projektledare för kontroll innan den skickas till Vetenskapsrådet. Vi förutsätter att den som skickar in den ekonomiska rapporten är behörig att företräda medelsförvaltaren i detta avseende.

Företrädaren för medelsförvaltaren och projektledaren får ett mejl via Prisma när rapporteringsperioden öppnar. Observera att den som företräder medelsförvaltaren behöver vara kopplad till bidraget i Prisma – kontakta annars medelsförvaltarens organisationskontoansvarige.

I dokumentet "Godkännande av villkor" anges deadline för den årliga rapporteringen. För de flesta bidrag gäller 31 mars.

Obs! Om det finns oförbrukade medel vid det sista rapporteringstillfället i samband med dispositionstidens slut ska dessa återbetalas till Vetenskapsrådet om beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp. Betalningen görs till bankgiro 5052-2663, ange bidragets diarienummer och att betalningen gäller oförbrukade medel.

Om oförbrukade medel understiger ett halvt prisbasbelopp får dessa medel behållas under förutsättning att de kan användas för forskningsändamål som liknar det som bidraget avsåg – annars ska medlen återbetalas enligt ovan.


Bidrag beslutade före 2015 rapporteras via blankett

Om du har ett bidrag som är beslutat före 2015 ska du lämna en slutlig ekonomisk rapport via pappersblankett. Den ansvariga projektledaren och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna blanketten.

I dokumentet "Godkännande av villkor" anges deadline för rapporteringen. För de flesta bidrag gäller 31 mars. Använd blanketten nedan.

Du kan antingen mejla rapporten till registrator@vr.se – med elektroniska/skannade signaturer från både medelsförvaltare och projektledare – eller skicka den med vanlig post.

Obs! Om det finns oförbrukade medel vid bidragets slut ska dessa återbetalas till Vetenskapsrådet om beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp. Betalningen görs till bankgiro 5052-2663, ange bidragets diarienummer och att betalningen gäller oförbrukade medel.

Om oförbrukade medel understiger ett halvt prisbasbelopp får dessa medel behållas under förutsättning att de kan användas för forskningsändamål som liknar det som bidraget avsåg (annars ska medlen återbetalas enligt ovan).

Medelsförvaltaren ska betala tillbaka oförbrukade medel senast 30 dagar efter att vi fått den slutliga ekonomiska återrapporteringen.

Om du har frågor eller stöter på problem

Kommentarsfältet i rapporteringsformuläret ska bara användas till förtydliganden av de belopp som rapporteras in. Här listar vi andra kontaktvägar för dig som har frågor.

Generella och redovisningsrelaterade frågor
E-post: ekonomiskaterrapportering@vr.se

Tekniska frågor om ekonomisk återrapportering via Prisma
E-post: prismaekrapportering@vr.se

Tekniska problem

I Prisma finns ett användarstöd som beskriver hur du ska göra i de flesta moment:

Instruktioner för dig som är forskarelänk till annan webbplats

Instuktioner för dig som är ekonomlänk till annan webbplats

Om du upptäcker ett fel i Prismas normala funktionalitet ska du kontakta Prismas tekniska support.länk till annan webbplats

Övriga frågor om ditt bidrag

Övriga frågor om bidraget, till exempel villkor, förlängning av dispositionstid eller övriga förfrågningar, ska du ställa till ansvarig forskningshandläggare, antingen direkt eller via vår registratur: registrator@vr.se.

Publicerad 23 februari 2021

Uppdaterad 04 mars 2021

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till enskild forskare

    I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Läs om hur du ska göra för att återrapportera under den rubrik som är aktuell för dig. 

  2. Bidrag till forskningsinfrastruktur

    En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före och efter 2015.

  3. Frågor och svar om ekonomisk återrapportering

    Här har vi samlat svar på vanliga frågor om ekonomisk återrapportering av bidrag till enskild forskare. Kom ihåg att fylla i fliken ”Erhållna medel” för den period som rapporteras när du registerar rapporten i Prisma.