Söka bidrag till forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastruktur av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Här kan du läsa om hur processen går till – från vår inventering av behov av ny forskningsinfrastruktur, via vår utlysning av bidrag, till beslut om bidrag. Hela processen tar ungefär två år.

1. Vi inventerar behoven

Vartannat år gör Vetenskapsrådet en inventering för att fånga upp nya behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Förslagen vi efterlyser ska handla om:

 • Behov av helt ny forskningsinfrastruktur.
 • Behov av att sammmanföra och på ett väsentligt sätt utveckla existerande resurser till en forskningsinfrastruktur. Samtliga ingående delar ska vara av nationellt intresse och sammanföringen av dem ska ge ett tydligt mervärde för forskningen inom området.
 • Behov av omfattande utveckling inom befintliga forskningsinfrastrukturer med finansiering av Vetenskapsrådet. Målet för uppgraderingen ska vara att skapa en betydande förändring av den vetenskapliga produktionen eller av ett tekniskt angreppssätt. Rutinunderhåll eller gradvisa förbättringar omfattas inte.
 • Behov av ny internationell forskningsinfrastruktur – både behov av svenskt deltagande i uppbyggnad av ny internationell forskningsinfrastruktur och svenskt medlemskap i befintlig forskningsinfrastruktur.
 • Behov av utveckling inom befintliga forskningsinfrastrukturer med pågående finansiering av Vetenskapsrådet och som planerar att söka fortsatt finansiering i kommande utlysning om bidrag.

Inventeringen riktar sig till lärosäten, myndigheter med forskningsansvar, forskningsfinansiärer och forskargrupper.

När inventeringen är avslutad påbörjar vi vår bedömning och prioritering av förslagen.

2. Vi bedömer och prioriterar förslagen

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastruktur, RFI, har tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskott Öppnas i nytt fönster. som granskar och prioriterar förslagen från behovsinventeringen. Inför bedömningen samråder grupperna med Vetenskapsrådets berörda ämnesråd och kommittéer. De för även en dialog med Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, URFI.

Förslagen på nya behov av forskningsinfrastruktur bedöms utifrån hur de står sig vetenskapligt, strategiskt och nationellt. De delas in i sju kategorier, från A1 till X, där A1 är områden med högst prioritet. En beskrivning av områdena med hög prioritet (kategorierna A1-A3) presenteras i publikationen Resultat av behovsinventeringen.

Det är bara områdena i kategori A1 som kan bli aktuella för den kommande utlysningen. Andra områden kan bli aktuella först efter nästa behovsinventering. Förslagen måste då skickas in på nytt.

A1

Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, redo för utlysning.

A2

Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, finansiering i nuläget inte prioriterad av Vetenskapsrådet.

A3

Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, inte redo för utlysning.

3. Vi utlyser bidrag

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI Öppnas i nytt fönster., beslutar vilka av områdena med hög prioritet (A1) som ska gå vidare till nästa steg – utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur. Att ett område klassats som A1 är en förutsättning, men inte en garanti, för att kunna ingå i utlysningen.

Det är också möjligt att söka bidrag för forskningsinfrastruktur med redan pågående bidrag som löper ut samma eller kommande år som utlysningen.

Söka bidrag till nationell forskningsinfrastruktur

Det är önskvärt, men inget krav, att ni som söker bidrag till nationell forskningsinfrastruktur representerar ett konsortium, där flera universitet eller andra organisationer ingår. Det går att söka bidrag för max sex år och Vetenskapsrådet kan bidra med upp till 50 procent av totalbudgeten.

Söka bidrag till internationell forskningsinfrastruktur

Ni som söker bidrag till internationell forskningsinfrastruktur behöver inte representera ett konsortium. Vi ser ändå helst att flera lärosäten medverkar med ett större engagemang. Det kan göra att medlemskapet i den internationella forskningsinfrastrukturen blir mer värdefullt för svensk forskning.

Tidplan

Totalt sträcker sig processen med behovsinventering och utlysning över två år.

Hösten år 1, udda år – behovsinventering

Vetenskapsrådet samlar in förslag för att inventera vilka behov av ny forskningsinfrastruktur som finns.

Våren år 2 – prioritering av förslagen från inventeringen

RFI beslutar vilka förslag som ska prioriteras – utifrån behovsinventeringen.

Hösten år 2 – lista med prioriterad forskningsinfrastruktur publiceras

Vi publicerar Resultat av behovsinventeringen, en publikation som innehåller utförliga beskrivningar av de områden och forskningsinfrastrukturer som prioriterats högst.

I samband med detta publicerar vi en fullständig lista med nya områden och befintliga forskningsinfrastrukturer som är behöriga att söka i den kommande utlysningen. Det är RFI som fattar beslut om vad som ska utlysas.

Våren år 3 – utlysning av bidrag

Utlysningen är öppen.

Hösten år 3 – beslut om bidrag

RFI beslutar vilka som ska få bidrag.

Hösten år 3 - behovsinventering

Vetenskapsrådet gör en ny behovsinventering och processen börjar om.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

 2. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

  I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

 3. Storskaliga beräkningsresurser

  Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.