Så hanterar vi jäv

När forskare granskar andra forskares ansökningar om forskningsbidrag finns det alltid potentiell risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet kan uppkomma. Förutom i själva sakkunniggranskningen kan jävssituationer även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. Därför måste alla som hanterar ansökningar följa Vetenskapsrådets jävspolicy och riktlinjer för hantering av jäv.

Förvaltningslagen och vår jävspolicy reglerar arbetet

Enligt objektivitetsprincipen ska myndigheter vara sakliga och opartiska och värna om allas likhet inför lagen. I förvaltningslagen (2017:900) står bland annat att den som

 • känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten
 • är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs.

Vetenskapsrådet har en policy samt ett antal riktlinjer för hantering av jäv. I riktlinjerna beskrivs bland annat hur myndigheten ska göra för att förebygga, bedöma och hantera jäv.

Alla som arbetar med ansökningar om forskningsbidrag – sakkunniga i beredningsgrupperna, de som beslutar och myndighetens medarbetare – ska känna till och följa jävspolicyn och riktlinjerna. Att hanteringen av ansökningar är saklig och opartisk är viktigt för att säkerställa att det är de bästa forskningsidéerna som får finansiering.

Jävssituationer i bedömningen av ansökningar kan till exempel handla om att en ledamot i en beredningsgrupp

 • själv har ansökt om forskningsbidrag eller på något annat sätt kan påverkas av bidragsbeslutet
 • har en närstående som har ansökt eller på något annat sätt kan påverkas av bidragsbeslutet
 • har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med den som söker (relationen mellan en doktorand och handledare betraktas som livslångt jäv).

Vad händer när någon är jävig?

Den som är jävig får inte delta i hanteringen av den berörda ansökan. När ansökan hanteras av en beredningsgrupp, ett ämnesråd eller en kommitté får den som är jävig inte närvara. Om en ledamot i en beredningsgrupp själv lämnat in en ansökan om forskningsbidrag, så måste en annan beredningsgrupp hantera ansökan.

Vetenskapsrådet dokumenterar alltid när jäv förekommit och när jäv prövats men inte ansetts förekomma.

Vetenskapsrådets jävspolicy Pdf, 493.3 kB.

Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv Pdf, 103.3 kB.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Är bedömningen av ansökningar jämställd?

  Vetenskapsrådet har genomfört jämställdhetsobservationer vid de möten där forskningsansökningar bedöms. Vi använder observationerna för att följa upp vårt eget arbete och säkerställa en jämställd bedömningsprocess.

 2. En jämställd process: En kvalitativ undersökning av bedömningen av forskningsbidragsansökningar 2023

  Under en följd av år har Vetenskapsrådet byggt upp kunskap om hur arbetet för ökad jämställdhet i samband med forskningsfinansiering kan bedrivas. Ett verktyg som myndigheten använder är jämställdhetsobservationer. Observationerna syftar till att ut...

 3. Debattreplik: Den gemensamma diskussionen är minst lika viktig som betygen

  Vår betygsskala är en av flera viktiga delar i processen för bedömning av ansökningar. Men minst lika viktig är diskussionen och bedömningen på beredningsgruppsmötet. Det skriver huvudsekreterare Mattias Marklund och avdelningschef Lucas Pettersson v...