Stängd utlysning

11 januari - 12 mars 2018

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 16 länder som deltar i JPIAMR-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

JPIAMR: Åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens.

Söks av

Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare verksamma vid en av Vetenskapsrådets godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Upp till totalt 300 000 Euro för bidragsperioden för svenskt deltagande i ett konsortium.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Hela utlysningstexten

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom JPIAMR görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till JPIAMR konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator.

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i avsnittet ”Hur ansöker jag” nedan.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till JPIAMR. Du kommer därefter att behöva uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till JPIAMR, samt komplettera med en sektion om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet Hur ansöker jag nedan.