Stängd utlysning

13 februari - 12 april 2018

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Detta bidrag avser att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin som syftar till att implementera den forskningsagenda som International Consortium of Personalised Medicine, IC PerMed tagit fram för att påskynda utveckling och implementering av individanpassad medicin. Utlysningen stödjer translationell, tvärvetenskaplig forskning där pre-klinisk och/eller klinisk forskning kombineras med utveckling inom bioinformatik och bättre utnyttjande av forskningsdata. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i ERA PerMed-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

ERAPerMed: Främja utveckling och implementering av individanpassadmedicin. Utlysningen syftar till att främja translationell, tvärvetenskapligforskning där pre-klinisk och/eller klinisk forskning kombineras medutveckling inom bioinformatik och bättre utnyttjande av forskningsdata.

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare verksamma vid en av Vetenskapsrådets godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Upp till totalt 600 000 Euro för bidragsperioden för svenskt deltagande i ett konsortium.

Bidragsbeslutet publiceras

Oktober 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Hela utlysningstexten

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom ERA PerMed görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till ERA PerMed konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets koordinator.

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i avsnittet ”Hur ansöker jag” nedan.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till ERA PerMed. Du kommer därefter att behöva uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till ERA PerMed, samt komplettera med en sektion om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet Hur ansöker jag nedan.

Till toppen