Obs! Instruktionerna på denna sida gäller bara för dig som har fått din skissansökan accepterad och är inbjuden att lämna in en fullständig ansökan.

Stängd utlysning

21 december - 25 juli 2018

Projektbidrag för internationellt samarbete inom GENDER-NET Plus Co-Fund

Detta bidrag syftar till att stödja internationella forskningssamarbeten inom ERA-Net Co-Fundprogrammet GENDER-NET Plus. Bidraget avser svensk partners deltagande i forskningskonsortium som utforskar köns- och genusdimensioner i forskningsämnen relaterade till en eller flera av följande av de Globala målen för hållbar utveckling: SDG 3 Hälsa och välbefinnande, SDG 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt SDG 13 Bekämpa klimatförändringen. Sverige är via Vetenskapsrådet en av de 16 forskningsfinansiärer från 13 länder som deltar i utlysningen inom GENDER-NET Plus.

Ansökan till konsortieutlysningen görs av forskningskonsortiets internationella koordinator via ansökningssystemet Electronic Proposal Submission System (EPSS) som drivs av det estniska forskningsrådet ETAg. Fullständiga anvisningar, utlysningstext samt länk till GENDER-NET Plus ansökningssystem nås via GENDER-NET Plus webbplats.

Du som projektledare (PI) som representerar en svensk partner i en konsortieansökan ska även lämna in en ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. I texten nedan beskrivs förutsättningarna för att du som svensk forskare och PI ska kunna delta i denna utlysning och vad som ska ingå i ansökan till Vetenskapsrådet samt hittar du den länk som tar dig till ansökningsformuläret i Prisma.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning

Medel utlyses till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med ett köns- och genusperspektiv avseende något av de följande av FN:s globala mål för hållbar utveckling inom Agenda 2030: Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. Se GENDER-NET Plus hemsida. Länk till annan webbplats.

Söks av

Enskild forskare som ingår som företrädare för en svensk partner i ett konsortium inom GENDER-NET Plus med partners från minst två ytterligare deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådets godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Upp till totalt 300 000 euro för bidragsperioden för det svenska deltagandet i konsortiet. Upp till totalt 400 000 euro om en svensk partner även är internationell koordinator för hela konsortiet.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av oktober 2018

Bidragsperioden startar

December 2018 (Observera dock att forskningskonsortieprojektet kan starta mellan 1 december 2018 och 1 mars 2019 men måste avslutas senast 31 december 2021)

Hela utlysningstexten

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom GENDER-NET Plus görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till GENDER-NET Plus konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator.

Som projektledare (PI) som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i avsnittet ”Hur ansöker jag” nedan.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till GENDER-NET Plus. Du kommer därefter att behöva uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till GENDER-NET Plus, samt komplettera med en sektion om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet "Vad ska ansökan innehålla" nedan.