Ansökningstiden har förlängts till den 30 oktober kl. 14.00

Stängd utlysning

05 september - 30 oktober 2018

Forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens

Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma personer möjlighet att bedriva relevant forskning inom området antibiotika och antibiotikaresistenta infektioner och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin kliniska kompetens. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

Anibiotika och antibiotikaresistenta infektioner

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst fem år sedan

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

12 månaders forskning på heltid att fördela under den period som bidraget disponeras (3 år)

Bidragsbelopp

1 600 000 kronor

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Hela utlysningstexten

Utlysningen görs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom antibiotikaresistens som är ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet. Det nationella forskningsprogrammet stödjer såväl grundforskning som mer verksamhetsnära forskning kring antibiotikaresistenta bakterier för att öka kunskapen om hur dessa infektioner ska diagnostiseras och behandlas på bästa sätt och hur uppkomst och spridning kan förhindras och förebyggas. Beroende på utfallet kan utlysningen återkomma och/eller förlängning av beviljade bidrag komma att bli aktuellt i ett senare skede.