Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Stängd utlysning

12 juni - 27 augusti 2019

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

(FULLSTÄNDIG ANSÖKAN) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning

Klinisk behandlingsforskning 

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst 1 och upp till 10 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Maximalt belopp är 20 miljoner kronor för 3 år. Det lägsta belopp som kan sökas är 400 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen

Totalt har 240 miljoner kronor för en treårsperiod avsatts för denna utlysning.

Utlysningen stänger

Fullständig ansökan: 27 augusti, 14.00.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera!

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av informationen i vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • En nyhet är att du i denna utlysning ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning”.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år Öppnas i nytt fönster.

Hela utlysningstexten

Fullständig ansökan

Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.
Den fullständiga ansökan ska, i jämförelse med skissansökan, innehålla följande:

  • en mer omfattande forskningsplan inklusive specifika delmål som ska återrapporteras och utvärderas löpande
  • utförligare beskrivningar av ”Utlysningsspecifik information” (se nedan)
  • en fullständig budgetbeskrivning
  • en komplett publikationslista
  • de medverkande forskarna (minst en är obligatorisk) och deras cv-­uppgifter och publikationer.

Den fullständiga ansökan ska också, till skillnad från skissansökan, signeras av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Se vidare instruktioner nedan.

Större avvikelser mellan skissansökan och fullständig ansökan avseende forskningsplan eller budget får endast finnas om behov av sådana påtalats av granskningspanelen och kommunicerats i det individuella yttrandet.

Här hittar du utlysningstexten för skissansökan. Pdf, 987.4 kB, öppnas i nytt fönster.