Stängd utlysning

09 januari - 12 mars 2019

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom European co-fund action for Personalised Medicine (ERA PerMed) med målet att främja utveckling och implementering av individanpassad medicin. Detta är den andra utlysningen inom ERA PerMed och har titeln “Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation”. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 18 länder som deltar i 2019 års utlysning inom ERA PerMed, där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform

Projektstöd

Område

Medicin och hälsa 

Inriktning

ERA PerMed: Individanpassad medicin

Söks av

Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Max totalt 6 miljoner kronor för svenskt deltagande

Utlysningen stänger
Skissansökan: För konsortieansökan till ERA PerMed 2019: 7 mars 2019 (kl 17:00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 12 mars 2019 (kl 14.00)

Fullständig ansökan: För konsortieansökan till ERA PerMed: 17 juni 2019 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 25 juni 2019 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Hela utlysningstexten

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom ERA PerMed 2019 görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan (pre-proposal). De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan (full proposal). Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till ERA PerMed 2019 konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator i ERA PerMed:s ansökningssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Notera att parallellutlysningen i Prisma för dig som är svensk partner av praktiska skäl stänger några dagar efter ERA PerMed:s ansökningssystem. Detta gäller både för skissansökan och den fullständiga ansökan.

Till ansökningsformuläret i Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide. Öppnas i nytt fönster.

ERA PerMed 2019 fattar beslut om skissansökningarna i maj 2019. Beslutet meddelas koordinator för konsortietmed yttrande i form av skriftlig kommentar.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till ERA PerMed 2019. Du kommer därefter att behöva uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till ERA PerMed 2019, samt komplettera med ett avsnitt om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet ”Vad ska ansökan innehålla” nedan.

De som går vidare och får lämna in en fullständig ansökan ska göra detta senast 25 juni 2019. Eventuella ändringar meddelas svenska partners i de konsortier som inbjuds att skicka in en fullständig ansökan till ERA PerMed 2019. I ansökningsförfarandet ingår ett så kallat ”rebuttal-steg” i mitten/slutet av augusti där koordinatorn får möjlighet att göra klargöranden på frågor från granskarna av ansökan.

ERA PerMed 2019 fattar beslut om vilka konsortier som rekommenderas finansiering av respektive nationell forskningsfinansiär. Beslutet meddelas koordinator för konsortiet med yttrande i form av skriftlig kommentar. Vetenskapsrådet fattar bidragsbeslut för svenska deltagare. Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken ”Ansökningar och bidrag”.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig och överensstämmer med ansökan i ERA PerMed:s ansökningssystem, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.