Ansökningstiden har förlängts till 11 juni. Nu är även docenter behöriga att söka.

Stängd utlysning

27 mars - 11 juni 2019

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma forskare möjlighet att bedriva relevant forskning inom infektionsområdet med fokus på antibiotika och antibiotikaresistenta infektioner samt att utveckla självständig forskning parallellt med utveckling av klinisk kompetens. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Utlysningen görs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom antibiotikaresistens som är ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet. Det nationella forskningsprogrammet stödjer såväl grundforskning som mer verksamhetsnära forskning kring antibiotikaresistenta bakterier för att öka kunskapen om hur dessa infektioner ska diagnostiseras och behandlas på bästa sätt och hur uppkomst och spridning kan förhindras och förebyggas. Detta är andra utlysningen och eventuellt kan utlysningen återkomma och/eller förlängning av beviljade bidrag komma att bli aktuellt i ett senare skede.

Stödform

Karriärstöd

Område

Medicin och hälsa 

Inriktning Antibiotikaresistens

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 7 år sedan och med klinisk tjänstgöring motsvarande minst 30 procent.

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

12 månaders forskning på heltid att fördela under den period som bidraget disponeras (3 år)

Bidragsbelopp

2 000 000 kronor

Utlysningen stänger
11 juni 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av oktober 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Ange aldrig någons personnummer i ansökan.
  • Nytt för utlysningen är att karriäråldern för att du ska kunna söka nu är upp till 7 år efter doktorsexamen. Bidragsbeloppet har också höjts till 2 miljoner kronor och kravet på klinisk tjänstgöring är 30 procent istället för 50 procent.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år. Öppnas i nytt fönster.

Hela utlysningstexten