Stängd utlysning

11 september - 09 oktober 2019

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är tydliga. Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur och som ett led i Vetenskapsrådets strategiska arbete med forskningsinfrastruktur. Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för forskningsinfrastruktur.

Stödform: Infrastrukturstöd

Ämnesområde: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Behovsinventering

Lämnas in av: Företrädare för lärosätenas ledningar, myndigheter med forskningsuppdrag, forskningsfinansiärer eller forskargrupperingar (från minst två olika organisationer).

Inventeringen stänger: 9 oktober (kl 14.00)

Beslutet publiceras: Senast juni 2020

Att notera:

Pdf / utskrift

Kontakt

Camilla Jakobsson

camilla.jakobsson@vr.se

Johanna Spångberg

johanna.spangberg@vr.se

Hela utlysningstexten

Allmän information om behovsinventeringen

Syftet med inventeringen är att identifiera områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är tydliga. De förslag som skickas till Vetenskapsrådet ska antingen täcka in behov av helt ny forskningsinfrastruktur eller behov av att sammanföra och på ett väsentligt sätt utveckla existerande resurser till en forskningsinfrastruktur. Samtliga ingående delar ska vara av nationellt intresse och sammanföringen av dem ska ge ett tydligt mervärde för forskningen inom området.

Förslag om behov av mer omfattande utveckling inom befintliga infrastrukturer med finansiering av Vetenskapsrådet kan också lämnas in till behovsinventeringen. Målet med utvecklingen ska vara att skapa en omfattande förändring av den vetenskapliga produktionen eller en betydande förändring av tekniska angreppssätt. Rutinunderhåll eller gradvisa förbättringar omfattas däremot inte.

Även behov av ny internationell forskningsinfrastruktur kan lämnas in till behovsinventeringen. Det gäller såväl svenskt deltagande i uppbyggnad av ny internationell infrastruktur som svenskt deltagande i befintliga organisationer.

Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för forskningsinfrastruktur. För att kunna söka i Vetenskapsrådets riktade utlysning för forskningsinfrastruktur 2021 måste behovet först ha fångats upp och prioriterats i behovsinventeringen.

Behovsinventeringen omfattar inte infrastrukturer med pågående bidrag från Vetenskapsrådet där bidragstiden löper ut tidigast 2021-12-31. Dessa kommer att ges möjlighet att ansöka om fortsatt bidrag i ordinarie utlysning. Dock, om den planerade ansökan om fortsatt bidrag innebär behov av mer omfattande utveckling enligt ovan ska dessa föregås av ett förslag i behovsinventeringen.

Hantering av forskningsinfrastruktur på Vetenskapsrådet Öppnas i nytt fönster.

Hur Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastruktur Öppnas i nytt fönster.

Resultat av 2017 års behovsinventering Öppnas i nytt fönster.

 

Läs gärna bedömningskriterierna Öppnas i nytt fönster. som granskarna använder för bedömning av inkomna förslag.

Till toppen