Stängd utlysning

15 januari - 18 februari 2020

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Skissansökan.
Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.
Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde: Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning: klinisk behandlingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i skissansökan

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 1 000 000 kr per år, max 20 000 000 kr för 4 år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod:
Skissansökan: 15 januari 2020 (kl. 14.00) – 18 februari 2020 (kl. 14.00)
Fullständig ansökan: 10 juni 2020 (kl 14.00) – 25 augusti 2020 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Att notera:

  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplatsöppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplanöppnas i nytt fönster för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguideöppnas i nytt fönster.