Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Stängd utlysning

10 juni - 25 augusti 2020

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Fullständig ansökan.
Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde: Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning: klinisk behandlingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 3 och upp till 10 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 1 000 000 kr per år, max 20 000 000 kr för 4 år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod, fullständig ansökan: 10 juni 2020 (kl 14.00) – 25 augusti 2020 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Att notera:

  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Från och med 2020 ska du också inkludera minst 3 medverkande forskare i din ansökan (tidigare år gällde kravet minst 1). Bidragstiden är också 4 år istället för 3 år.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster. redan innan utlysningen öppnar.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..