Stängd utlysning

18 december - 25 februari 2020

Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call for proposals 2020: Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de länder som deltar i EJP RD-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform: Projektstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning, Medicin och hälsa 

Inriktning: EJP RD: Sällsynta sjukdomar

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max 2 svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst 4 deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Max totalt 450 000 Euro per projekt med 1 svensk deltagare, Max totalt 600 000 Euro per projekt med 2 svenska deltagare.

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Utlysningen stänger:
Skissansökan: För konsortieansökan till EJP RD: 18 februari 2020 (kl. 14.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 25 februari 2020 (kl 14.00)

Fullständig ansökan: För konsortieansökan till EJP RD: 16 juni 2020 (kl. 14.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 23 juni 2020 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2020

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år Öppnas i nytt fönster..

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom EJP RD görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till EJP RD 2020 konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator i EJP RD:s ansökningssystem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Notera att parallellutlysningen i Prisma för dig som är svensk partner av praktiska skäl stänger några dagar efter EJP RD:s ansökningssystem. Detta gäller både för skissansökan och den fullständiga ansökan.

Till ansökningsformuläret i Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår ”Ansökningsguide”. Öppnas i nytt fönster.

EJP RD fattar beslut om skissansökningarna i april 2020. Beslutet meddelas koordinator för konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till EJP RD. Du behöver sedan uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till EJP RD, samt komplettera med ett avsnitt om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet ”Vad ska ansökan innehålla” nedan.

De som går vidare och får lämna in en fullständig ansökan ska göra detta senast 23 juni 2020.

EJP RD fattar beslut om vilka konsortier som rekommenderas finansiering av respektive nationell forskningsfinansiär. Beslutet meddelas koordinator för konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar. Vetenskapsrådet fattar bidragsbeslut för svenska deltagare. Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken ”Ansökningar och bidrag”.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig och överensstämmer med ansökan i EJP RD:s ansökningssystem, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.