Observera att vi förlängt ansökningstiden till 18 augusti (tidigare stängningsdatum var 26 maj).

Stängd utlysning

29 april - 18 augusti 2020

Nätverksbidrag inom infektionsområdet: kunskapsluckor inom antimikrobiell resistens

Nätverksbidraget syftar till att skapa möjlighet för en bred grupp av forskare, kliniker, innovatörer och experter att skapa ett nationellt nätverk för samordning av en forskningsfråga, delning av forskningsdata eller utnyttjande av infrastruktur som är relevant för forskning kring kunskapsluckor inom antimikrobiell resistens.

Utlysningen görs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens som är ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet. Målet är att de nätverk som får stöd ska bidra till genomförandet av det nationella forskningsprogrammets strategiska forskningsagenda. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Länk till det nationella forskningsprogrammets strategiska forskningsagenda. Öppnas i nytt fönster.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Infektion och antibiotika

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 3 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst två av dessa ska vara yngre forskare som avlagt doktorsexamen för högst 8 år sedan. Nätverket ska innefatta ytterligare experter som representerar olika aktörer som bidrar till nationell samverkan (se nedan under ”Samarbetsplan” för definition).

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: 600 000 kronor per nätverk

Budgetram för utlysningen: 5 miljoner

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 29 april 2020 (kl. 14.00) – 18 augusti 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020.

Att notera:

  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..