Stängd utlysning

13 januari - 16 februari 2021

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - skissansökan

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning: Klinisk behandlingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i skissansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 1 000 000 kr per år, max 20 000 000 kr för hela perioden på 4 år

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod:
Skissansökan: 13 januari 2021 (kl. 14.00) – 16 februari 2021 (kl. 14.00)
Fullständig ansökan: 9 juni 2021 (kl 14.00) – 24 augusti 2021 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Att notera:

  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..