Observera att detta är steg två i en pågående utlysningsprocess. Vi tar inte emot nya ansökningar till utlysningen.

Stängd utlysning

09 juni - 24 augusti 2021

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (fullständig ansökan)

Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Stödet avser forskning där teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner kombineras på ett sådant sätt som öppnar för nya forskningsområden och forskningsansatser. Stödet är långsiktigt och ges i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning: Tvärvetenskap

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Deltagande forskare ska representera minst två olika ämnen

Bidragstid: 4-6 år

Bidragsbelopp: Minst 3 000 000 kronor per år, max 5 000 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Mellan 6 och 10 bidrag kommer att beviljas inom den generella ramen för utlysningen. Det finns utöver det även medel för 1 bidrag för tvärvetenskaplig forskning inom antimikrobiell resistens.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 9 juni 2021 (kl. 14.00) – 24 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Att notera:

  • Nytt i denna utlysning är att ansökan sker i två steg.
  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.