Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar. Notera att ytterligare villkor/krav kan tillkomma då.

Kommande utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningsanknytningen och uppnå högre kvalitet vid hälso- och sjukvårdsutbildningar, liksom att säkra kompetensförsörjningen av forskare på lärosätena. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst ytterligare två lärosäten ska medverka i ansökan (max 10 organisationer). En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 4-5 år

Bidragsbelopp: Max 10 miljoner kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt 185 miljoner kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl. 14.00) – 20 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster. redan innan utlysningen öppnar.

Ramar för forskarskolan

Forskarskolan ska

  • vara knuten till ett svenskt lärosäte som har huvud- och samordningsansvar
  • drivas av minst tre svenska universitet/högskolor i samverkan
  • vara knuten till utbildningar inom hälso- och sjukvård hos medverkande universitet/högskolor
  • ha tillgång till väl fungerande forskningsmiljö/er med internationell anknytning
  • utgöra ett strukturerat sammanhållet utbildningsprogram med gemensamma kurser och seminarier av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet som ska vara nationellt och med fördel internationellt tillgängligt
  • ha en tydlig organisation och ledning, inkluderande en styrelse eller styrgrupp med överordnat ansvar för kvalitetssäkring av forskarskolans verksamhet i samverkan mellan deltagande institutioner
  • ska omfatta minst 10 forskarstuderande som ska vara verksamma som undervisande personal inom hälso- och sjukvårdsutbildning vid ett svenskt lärosäte
  • ha en plan för internationalisering av forskarutbildningen.

Forskarskolan kan

  • omfatta forskarstuderande med annan finansiering
  • erbjuda forskarstudier på deltid om doktoranderna på resterande tid undervisar vid hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Kostnader

Bidraget kan endast användas för att täcka kostnader relaterade till forskarskolan, till exempel samordning (inklusive lön till koordinator), doktorandlöner (ej stipendier) och kurser. Medlen kan ej användas till projektmedel för forskning.