Sista ansökningsdag för denna utlysningen har flyttats fram, från 28 februari till 31 mars 2022.

Stängd utlysning

17 december - 31 mars 2022

Bidrag till infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster

Vetenskapsrådet avser att stärka svensk forskning genom att finansiera en infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster. Infrastrukturen förväntas tillhandahålla resurser baserat på forskarsamhällets behov, och följa med i den internationella utvecklingen inom området.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster

Söks av: Organisation

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Preliminärt 460 miljoner kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 december 2021 - 31 mars 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i juli 2022

Att notera:

  • Bidrag kan sökas för investeringar i och drift av nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster. I detta ingår centralt användarstöd kopplat till de nationella beräkningsresurserna samt samordning av lokalt och domänspecifikt användarstöd.
  • Beskriv hur de åtaganden som gjorts och kommer att göras av SNIC till och med 2022 ska tas om hand och, om ändamålsenligt, inkorporeras i en ny organisation.
  • Den ansökan som beviljas blir utgångspunkt för den sökande att i dialog med Vetenskapsrådet och i samråd med andra intressenter skapa en infrastruktur som ger bästa möjliga förutsättningar för svensk forskning.
  • Skicka ansökan via e-post till registrator@vr.se senast 31 mars 2022. Ange diarienummer 4.4-2021-07050.
  • Bifoga ett intyg från rektor/motsvarande om att organisationen står bakom ansökan.