Stängd utlysning

21 december - 23 februari 2022

Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD). Utlysningen 2022 har titeln “Development of new analytic tools and pathways to accelerate diagnosis and facilitate diagnostic monitoring of rare diseases”. Sverige är via Vetenskapsrådet och Vinnova ett av de 21 länder som deltar i EJP RD-utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: EJP RD: Sällsynta sjukdomar 

Söks av: Enskild forskare som ingår som 1 av max 2 svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst 4 deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst totalt 1 200 000 kronor per svensk partner i ett projekt. Max totalt 4 500 000 kronor (ca 450 000 Euro) per projekt med en svensk partner, Max totalt 6 000 000 kronor (ca 600 000 Euro) per projekt med två svenska partners.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod:
Skissansökan: För konsortieansökan till EJP RD: 16 februari 2022 (kl. 17.00) För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 23 februari 2022 (kl 14.00)
Fullständig ansökan: För konsortieansökan till EJP RD 15 juni 2022 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 21 juni 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2022

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide. Öppnas i nytt fönster.
  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster.för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom EJP RD görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar. Kontroll av konsortiets behörighet görs i båda ansökningsstegen. Vetenskapsrådet kan avslå ansökan på formell grund om någon av konsortiets deltagare förklaras obehörig.

Ansökan till EJP RD konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator i EJP RDs ansökningssystem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Notera att parallellutlysningen i Prisma för dig som är svensk partner av praktiska skäl stänger några dagar efter EJP RDs ansökningssystem. Detta gäller både för skissansökan och den fullständiga ansökan.

Till ansökningsformuläret i Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår ”Ansökningsguide" Öppnas i nytt fönster.

EJP RD fattar beslut om skissansökningarna i slutet av april 2022. Beslutet meddelas koordinator för konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till EJP RD. Du behöver sedan uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till EJP RD, samt komplettera med en populärvetenskaplig beskrivning och ett avsnitt om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet ”Vad ska ansökan innehålla” nedan.

De som går vidare och får lämna in en fullständig ansökan ska göra detta i Prisma senast 21 juni 2022.

EJP RD fattar beslut om vilka konsortier som rekommenderas finansiering av respektive nationell forskningsfinansiär. Beslutet meddelas koordinator för konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar. Vetenskapsrådet fattar bidragsbeslut för svenska deltagare. Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken ”Ansökningar och bidrag”.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig och överensstämmer med ansökan i EJP RDs ansökningssystem, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.