Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar. Notera att ytterligare villkor/krav kan tillkomma då.

Kommande utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Forskarskolor inom humaniora: stöd till doktorandanställningar

Forskarskolorna inom humaniora syftar till att bygga upp ett nytt område, stärka kompetensen inom ett specifikt område eller öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildning. Genom forskarskolor tryggas och stärks framtida kompetensförsörjning inom området.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Stöd till doktorandanställningar inom humaniora

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst ytterligare ett lärosäte ska medverka i ansökan. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 3-4 år

Bidragsbelopp: Max 7 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl 14.00) - 20 september 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

 

Ramar för forskarskolorna

Forskarskolorna ska

  • drivas av flera svenska universitet/högskolor i samarbete. Samverkan kan även ske internationellt och med utländska forskarskolor som har annan finansiering.
  • samarbeta med väl fungerande och stimulerande forskningsmiljö/er med internationell anknytning
  • skapa ett strukturerat utbildningsutbud med gemensamma kurser och seminarier av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet som ska vara nationellt och med fördel internationellt tillgängligt
  • ha tydlig organisation och ledning, inkluderande en styrelse eller styrgrupp med överordnat ansvar för kvalitetssäkring av forskarskolans verksamhet i samarbetet mellan deltagande institutioner
  • omfatta minst 9 forskarstuderande som ska vara anställda vid sökande eller medverkande lärosäten under utbildningstiden. De behöver inte vara anställda av lärosätet vid ansökningstillfället.

Observera! Bidrag kan enbart sökas för upp till 60% av lönekostnaderna för forskarstuderande. Bidraget kan inte användas för stipendier.

Vi rekommenderar att du läser vår ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.