Stängd utlysning

08 juni - 23 augusti 2022

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning (fullständig ansökan)

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsforskningsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning 

Söks av: Enskild forskare som fått sin skissansökan godkänd och bjudits in att lämna in en fullständig ansökan.

Medverkande forskare: Minst 3 och upp till 10 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 1 000 000 kr per år, max 20 000 000 kr för hela perioden på 4 år. 

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 8 juni 2022 (kl 14.00) – 23 augusti 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

 • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
 • I denna utlysning är det krav på nationell samverkan mellan minst 4 regioner, om det inte finns särskilda skäl, liksom att ansökan ska innefatta
 • Bidrag kan inte sökas för fortsättning av forskning/studie som redan har finansierats av Vetenskapsrådet.
 • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
 • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
 • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
 • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
 • Från 2022 finns det riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar. Det innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information finns på Vetenskapsrådets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner gäller dig som fått din skissansökan 2022 godkänd och bjudits in att lämna in en fullständig ansökan.

Fullständig ansökan

Den fullständiga ansökan ska, i jämförelse med skissansökan, innehålla följande:

 • en mer omfattande forskningsplan inklusive specifika delmål som ska återrapporteras och utvärderas löpande
 • utförligare beskrivningar av ”Utlysningsspecifik information” (se nedan)
 • en fullständig budgetbeskrivning
 • de medverkande forskarna (minst 3 och högst 10) och deras cv-­uppgifter och publikationer.

Den fullständiga ansökan ska också, till skillnad från skissansökan, signeras av en behörig företrädare för medelsförvaltaren inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Det får bara finnas större avvikelser mellan skissansökan och fullständig ansökan avseende forskningsplan eller budget om behov av sådana har påtalats av beredningsgruppen och kommuniceraats i det individuella yttrandet över skissansökan.

Här hittar du utlysningstexten för skissansökan Öppnas i nytt fönster..