Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin.

Stödform: Forskningskommunikationsstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap, konstnärlig forskning, utvecklingsforskning

Inriktning: Migration och integration

Söks av: Enskild forskare som är innehavare av forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. Även innehavare av tidigare forskningsbidrag kan söka, om bidragsperioden slutade 31 december 2020 eller senare.

Medverkande forskare: Upp till sex andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-24 månader

Bidragsbelopp: Minst 100 000 kronor och max 500 000 kronor för bidrag som är 6-12 månader. Minst 200 000 kronor och max 1 000 000 kronor för bidrag som är 13-24 månader.

Budgetram för utlysningen: 2 500 000 kronor per år i 2 år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl 14.00) - 20 september 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022


Inriktning

Vetenskapsrådet driver på regeringens uppdrag sedan år 2017 ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Utöver att stärka forskningen inom området ska programmet även bidra till att forskningen sprids och tillgängliggörs utanför forskarsamhället.

Vetenskapsrådet utlyser nu inom ramen för det nationella forskningsprogrammet bidrag till forskares kommunikation om migration och integration. Kommunikationsprojekten ska i enlighet med regeringsuppdraget bidra till att forskningsresultatens genomslag i samhället ökar, i form av exempelvis utveckling, kunskapsuppbyggnad och kunskapsbaserad politik och förvaltning. Det ska handla om kommunikationsaktiviteter som inkluderar målgrupper utanför forskarsamhället. Särskilt uppmuntras nytänkande strategier för kommunikation. Aktiviteterna ska vara av en omfattning som inte hade kunnat realiseras utan extra resurser och ska skilja sig från den kommunikation som vanligen ingår i projekt finansierade av Vetenskapsrådet.

Utlysningen är öppen för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner som studerar frågor om migration, migranter och integration.

Kontakta gärna kommunikationsavdelningen hos din medelsförvaltare för stöd om hur du kan utforma ditt projekt.

Övriga krav för att ansöka

  • Den sökandes tidigare forskningsbidrag ska ha behandlat frågor om migration eller integration, och kommunikationsprojektet ska ha koppling till det tidigare projektet.
  • Projektet ska inkludera samarbete med curator, producent, kreatör, samverkanskoordinator, samverkanslektor, konstnär, projektsamordnare, formgivare, kommunikatör, eller annan relevant professionell expertis.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.