Stängd utlysning

18 januari - 21 februari 2023

Bidrag till klinisk studie inom behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare:
I steg 1 (skiss) anges medverkande forskare i text men kan inte bjudas in till ansökan.
I steg 2 (fullständig ansökan) ska minst 3 och högst 10 andra forskare bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 1 000 000 kr per år, max 20 000 000 kr för hela perioden på 4 år.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 18 januari 2023 (kl. 14.00) – 21 februari 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2023

Att notera:

  • Notera att ansökan görs i ett två-stegsförfarande och att denna text innehåller instruktioner även till steg 2, till vilket endast ett mindre antal sökande kommer att gå vidare. Du som går vidare till steg 2 måste i din nya ansökan motivera vilka ändringar du gjort jämfört med steg 1.
  • I denna utlysning är det krav på nationell samverkan mellan minst 4 regioner, om det inte finns särskilda skäl, liksom att ansökan ska innefatta brukarmedverkan.
  • Bidrag kan inte sökas för fortsättning av forskning/studie som redan har erhållit bidrag för klinisk studie inom behandlingsforskning av Vetenskapsrådet.
  • Det finns riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar. Det innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information om riktlinjerna finns här. Öppnas i nytt fönster.
  • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus. Öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen