Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

19 april - 23 maj 2023

Projektbidrag för forskning om migration och integration

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning som syftar till att stödja forskning om migration och integration.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Migration och integration

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 700 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 19 april 2023 (kl. 14.00) – 23 maj 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2023

Inriktning

Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om migration och integration utlyser nu Vetenskapsrådet projektbidrag. Bidraget ska bidra till en högkvalitativ forskning och kunskapsuppbyggnad inom området migration och integration.

Eftersom en ambition med programmet är att öka forskningsresultatens genomslag i samhället, kommer Vetenskapsrådet att anordna särskilda seminarier och andra aktiviteter med syfte att sprida forskningsresultat. Forskare som beviljas medel inom programmet förväntas delta i sådana aktiviteter.

Ansökningar kan fokusera på alla aspekter av frågor om migration, migranter och integration. Ansökningar kan härröra från alla vetenskapsområden och kan även omfatta mång- eller tvärvetenskapliga perspektiv och forskargrupper. Både nutida och historiska förhållanden kan studeras och forskningen kan omfatta såväl lokala och nationella förhållanden som internationella jämförelser.