Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför behovsinventeringen. Fullständig utlysningstext publiceras på denna plats när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

04 oktober - 07 november 2023

Behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är tydliga.

Utfallet av behovsinventeringen används som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur och som ett led i Vetenskapsrådets strategiska arbete med forskningsinfrastruktur. Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för forskningsinfrastruktur.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Behovsinventering

Lämnas in av: Företrädare för lärosätenas ledningar, myndigheter med forskningsuppdrag, forskningsfinansiärer eller forskargrupperingar.

Inventeringsperiod: 4 oktober 2023 (kl. 14.00) – 7 november 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av juni 2024

Att notera:

  • Även forskningsinfrastrukturer med bidrag från Vetenskapsrådet som löper ut under 2025 eller 2026 och som planerar att söka i kommande utlysning om bidrag till infrastruktur av nationellt intresse ska lämna in ett förslag till behovsinventeringen.
  • I förslaget ska det finnas med en uppskattning av budget för forskningsinfrastrukturen.

Läs mer om processen – från behovsinventering till utlysning av bidrag