Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

21 augusti - 17 september 2024

Bidrag till forskningsmiljö för registerbaserad forskning

Syftet med bidraget är att stödja tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsmiljöer inom registerbaserad forskning som kan ta sig an komplexa frågeställningar i syfte att möta samhällsutmaningar genom att generera ny kunskap.

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Utbildningsvetenskap

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform:  Bidrag till forskningsmiljö

Inriktning: Registerbaserad forskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 3 500 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 21 augusti 2024 (kl. 14.00) – 17 september 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2024

Inriktning

Satsningen ska möjliggöra för forskargrupper att utveckla tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsmiljöer där nydanande kunskap och metoder inom registerbaserad forskning kan förväntas. Forskningen ska helt eller delvis baseras på mikrodata från exempelvis myndighets- eller kvalitetsregister (data insamlad primärt för andra syften än forskning) som kan länkas till data från andra källor, till exempel forskargenererade data, biobanksdata eller surveydata. Forskningsmiljöerna ska också effektivt utnyttja och bidra till utvecklingen av den registerbaserade infrastrukturen.

Med tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning avses i detta sammanhang när forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund arbetar tillsammans för att undersöka och lösa gemensamma forskningsproblem och inte enbart lånar in metoder och perspektiv från en disciplin till en annan. Den verksamhet som beskrivs i ansökan ska därför bidra till samtliga ingående discipliner och forskarkonstellationen (sökande och medverkande forskare) måste tillsammans representera minst två olika discipliner.

Vetenskapsrådet kommer att stödja forskningsmiljöer som kan förväntas

  • bidra till metodutveckling inom registerbaserad forskning samt förbättrat och utökat användande av registerbaserade data i tvärvetenskaplig forskning
  • bidra till att inspirera och skola in unga forskare i att använda registerbaserade data i sin forskning
  • verka för långsiktig kompetensuppbyggnad genom att rekrytera både doktorander och ledande forskare från Sverige och utlandet och aktivt samarbeta med utländska forskningsinstitutioner.

Forskningsmiljöerna bör omfatta nya grupperingar med deltagande från flera lärosäten samt internationell medverkan, medverkande av yngre forskare och en jämställd sammansättning bland de medverkande forskarna.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.