Publicerad den

Uppdaterad den

Etik

Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor.

God forskningssed

I rapporten God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar.

Rapporten vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik.

God forskningssed arbetas om

Sedan 2017 har mycket hänt inom forskarsamhället. Nya myndigheter med uppdrag inom forskningsetik har bildats och en ny lag om oredlighet i forskning har stiftats. Det gör att delar av informationen i God forskningssed är inaktuell. Vetenskapsrådet har därför påbörjat en omarbetning och uppdatering av God forskningssed. Den nya versionen förväntas vara klar under hösten 2024.

Codex

Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet drivit tillsammans med Uppsala universitet finns inte längre kvar.

Delar av informationen finns numera på Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats. 

Gentekniknämnden och Önep har kontor hos oss

Vetenskapsrådet står för lokaler och administratiion åt Överklagandenämnden för etikprövning (Önep) och Gentekniknämnden.

Mer inom samma ämne

  1. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Den 6 december arrangerar Vetenskapsrådet det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Denna gång kommer frågan om ersättning av djurförsök att belysas från olika perspektiv. Mer information om seminariet kommer framöver.

  2. Etikarena 2024: AI och forskningsetik

    Den snabba tillväxten av olika former av artificiell intelligens skapar nya forskningsetiska risker och dilemman, samtidigt som helt nya möjligheter att bedriva forskning uppstår. Men vad händer till exempel om forskningen skapar former av artificiel...

  3. Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

    Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och f...