Föreslå svenska projekt inom forskningsinfrastruktur till ESFRI Roadmap 2021

ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) håller på att uppdatera den europeiska vägvisaren för forskningsinfrastruktur. I samband med det har forskare vid svenska lärosäten möjlighet att lämna förslag på ny gemensam europeisk infrastruktur. Senast 25 februari 2020 ska ett första utkast till fullständig ansökan skickas in.

Nominering av svenska projekt till vägvisaren sker formellt genom Sveriges ESFRI-delegater Mats Johnsson på Utbildningsdepartementet, och Björn Halleröd på Vetenskapsrådet. Projekten som nomineras måste uppfylla Vetenskapsrådets och ESFRI:s krav (se nedan).

Sista ansökningsdag är 25 februari

Senast den 25 februari 2020 ska svenska forskargrupperingar i samarbete med kolleger från andra medlemsstater ha fört fram förslag till Sveriges ESFRI delegater. Detta gäller både för ansökningar där Sverige föreslås stå som ekonomisk garant, och för ansökningar där Sverige föreslås ge stöd för en ansökan.


Instruktioner för ansökan

Ett första utkast till ansökan ska omfatta max fyra sidor och innehålla:

 • En kort beskrivning av verksamheten och organisationen.
 • En beskrivning av svenska användare (användargrupper och forskningsområden).
 • Befintlig svensk forskningsinfrastruktur som kan kopplas till eller ersättas av medverkan, alternativt information om hur förslaget passar till Vetenskapsrådets prioriterade områden för forskningsinfrastrukturer, som anges i bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen.
 • Andra myndigheter som stödjer ansökan.
 • Beräknad kostnad för svensk medverkan.

Titta gärna på informationen på ESFRI:s webbplats, om hur en fullständig ansökan ska se ut.länk till annan webbplats

Krav för att få Vetenskapsrådets stöd

Den forskningsinfrastruktur som föreslås måste uppfylla något av följande alternativ för att kunna få stöd från Vetenskapsrådet:

 • Den är inom de prioriterade områden som identifieras i bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen.
 • Den bekostas genom omfördelning av Vetenskapsrådets befintliga bidrag till forskningsinfrastruktur för samma ändamål.
 • Den är prioriterad av en annan myndighet som också avsätter resurser för den föreslagna forskningsinfrastrukturen.

Vetenskapsrådet kommer endast stödja ansökningar där vi ser mycket goda förutsättningar att forskningsinfrastrukturen kan förverkligas på ett sätt som motiverar en framtida svensk medverkan.

Vetenskapsrådets beredning

Ansökningarna kommer att behandlas av Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer (RFI). Även Utbildningsdepartementet och eventuellt andra berörda myndigheter kommer att konsulteras. Vår ambition är att kunna meddela utfallet av dessa konsultationer till de sökande senast 31 mars 2020.

Fortsatt hantering och fullständig ansökan

Senast den 21 april 2020 ska Vetenskapsrådet eller annan andra berörda myndigheter ha utfärdat stödjebrev och/eller kunnat ge ekonomisk garanti för ett svenskt deltagande i nya projekt på ESFRI Roadmap.

Ett stödjebrev är endast en avsiktsförklaring och ingen bindande utfästelse om finansiellt stöd till en forskningsinfrastruktur. Slutligt beslut om svensk medverkan i uppbyggnad och drift av en forskningsinfrastruktur kommer tas när ramarna för medverkan är klar och kommer sannolikt kräva en ansökan om svensk medverkan från berörda forskare.

5 maj 2020 är sista dag att lämna in en ansökan till ESFRI om nya projekt till ESFRI Roadmap 2021. Ansökningarna ska då innehålla dokumenterat politiskt stöd genom stödjebrev eller motsvarande. Ansökningar med otillräckligt politiskt stöd eller andra brister i underlagen kommer inte att behandlas av ESFRI (se nedan om vilka krav ESFRI ställer).

Det är möjligt för svenska forskare att delta i den fortsatta planeringen av en forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap 2021 även utan ett svenskt stöd inför ansökan.

ESFRI Roadmap 2021 fastställs av ESFRI Forum i september 2021.

Krav från ESFRI

ESFRI ställer stora krav på de infrastrukturprojekt som planerar att söka om nominering till ESFRI Roadmap 2021. Bland annat förutsätts att:

 • Minst tre medlemsländer eller associerade länder formellt står bakom ansökan. Minst ett land bifogar ett MoU till ansökan som innefattar förbindelse om ekonomiskt åtagande för konstruktion och drift. Därtill bifogar minst två länder ett LoI som deklarerar stöd för projektet på politisk nivå.
 • Projektet bygger på en etablerad internationell nätverksaktivitet och det vetenskapliga mervärdet av projektet och dess pan-Europeiska relevans beskrivs i detalj.
 • Projektet redan har en färdig grundplanering i form av en utvecklad ”Conceptual Design”, plan för behovet av e-infrastruktur, tidslinje för implementering, uppfattning om styrning, styrorgan och organisationsform, tydliga ansvarslinjer samt nyckeltal för framtida utvärdering.

Läs mer i Public Roadmap 2021 Guide (Annex II och Annex III) på ESFRI:s webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 22 november 2019

Uppdaterad den 22 november 2019

Mer inom samma ämne

 1. Inriktningsförslag för organisering av svensk e-infrastruktur för forskning

  Det är angeläget att skapa förutsättningar för Sverige att utveckla en e-infrastruktur för forskning som möter framtidens behov, tar vara på de möjligheter Sverige har som forskningsnation och medverkar till att göra forskningsdata öppet tillgänglig....

 2. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  I mitten av april publiceras besluten om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska prioriteras.

 3. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

  Vetenskapsrådets styrelse har utsett fem nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2020–2022. Jan-Eric Sundgren fortsätter som ordförande till och med 31 december 2020.