Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

BIS – Biobank Sverige

 

Sveriges nationella biobanksinfrastruktur i vilken samtliga universitet med medicinsk fakultet samt tillhörande universitetssjukvårdshuvudmän (landsting eller region) ingår. Syftet är att förbättra tillgången till prover och tillhörande data för forskare i akademi, hälso- och sjukvård och industri. Biobank Sverige (BIS) etablerades 2018, befinner sig i uppstartsfas och förväntas nå fullskalig aktivitet från 2020. Svensk nod i BBMRI-ERIC.

I den nationella biobanksinfrastukturen Biobank Sverige (BIS) som etablerades 2018 ingår samtliga universitet med medicinsk fakultet samt tillhörande universitetssjukvårdshuvudmän (landsting eller region). BIS samordnar och verkar för en effektiv användning av biobanker på nationell och internationell nivå. Ett specifikt mål för infrastrukturen är att förbättra tillgången till prover och tillhörande data för forskare i akademi, hälso- och sjukvård och industri. Samordningen inbegriper gemensamma standarder, kvalitetsåtgärder, etiska regler, nätverk och driftskompatibilitet för data. Biobankerna utgör en plattform för effektiva vårdtjänster, högkvalitativ forskning och utvecklingen av nya medicinska behandlingar inom biovetenskapsindustrin.

Prov som tas inom vården och till exempel i samband med forskningsstudier samlas i biobanker och kan sedan användas dels för vård och behandling, dels för medicinsk forskning. För att biobanksprov ska kunna utnyttjas optimalt för forskning och vård krävs att de är insamlade och förvarade på rätt sätt samt att information om proverna finns tillgänglig. Det är även viktigt att harmonisera insamling, förvaring och uttag av prover mellan sjukhus, landsting och internationellt.

Sverige är sedan 2013 medlem i den europeiska infrastrukturen Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-ERIC). BIS är svensk nod i BBMRI-ERIC och Sverige har en ledande roll i utvecklingen av etiska, juridiska och samhällsfrågor (ELSI-frågor) inom den europeiska infrastrukturen, vilket skapar samarbeten och andra möjligheter på internationell nivå.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen