Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

CERN

Acceleratoranläggning i Schweiz, med forskning inom huvudsakligen partikelfysik. Sverige bidrar till tre experiment och en beräkningsinfrastruktur vid CERN: Atlas, Alice, Isolde och WLCG.

CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire – Europeiska organisationen för kärnforskning) är en konventionsbunden organisation som driver världens största partikelfysiklaboratorium utanför Genève, på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Sverige var ett av de tolv grundande länderna när organisationen bildades 1954; CERN var därmed den första större internationella forskningsinfrastrukturen.

Idag har CERN 23 medlemsländer, främst från Europa, men anläggningen används av forskare från hela världen. CERN styrs av Council som består av representanter från medlemsstaterna. CERN:s Council har enligt konventionen även ett uppdrag att utveckla strategin för europeisk partikelfysik. På CERN bedrivs förutom partikelfysikforskning, även accelerator- och detektorutveckling. Vidare bedrivs i mindre skala forskning inom kärnfysik, medicinsk teknik, materialfysik och e-vetenskap.

Large Hadron Collider-acceleratorn (LHC) och LHC-experimenten är de högst prioriterade projekten på CERN, med en uppgradering av LHC till High luminosity LHC planerad under början av 2020-talet. Partikelfysiker från hela världen är verksamma vid experimenten vid LHC, Sverige deltar som fullvärdig medlem i och bedriver forskning vid två av dessa: ATLAS och ALICE. Svenska forskare bidrar även inom LHCb.

Förutom experimenten vid LHC pågår andra aktiviteter vid CERN, inklusive flera där svenska forskare deltar.

ISOLDE-anläggningen vid CERN levererar radioaktiva strålar för forskning inom grundläggande kärnfysik samt områden som nukleär astrofysik, studier av svag växelverkan, och kondenserade materiens fysik. ISOLDE har av tradition haft en stark skandinavisk profil och Sverige har varit med sedan starten.

WLCG (The Worldwide LHC Computing Grid) är en distribuerad beräkningsinfrastruktur som tillhandahåller produktions- och analysmiljöer för experimenten vid LHC. WLCG styrs genom ett globalt samarbete mellan experimenten och de deltagande datorcentren, vilka idag är över 170 stycken i 42 länder, som bearbetar, analyserar och lagrar data som produceras i LHC. Det svenska bidraget sköts av NAISS.

Publicerad den

Uppdaterad den