Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

ESS-ERIC – European Social Survey

En attityd- och beteendeundersökning som bland annat syftar till att kartlägga och förklara interaktionen mellan Europas föränderliga strukturer och attityder, öka jämförbarheten i enkätundersökningar samt att utveckla och implementera sociala indikatorer. Svensk nod är ESS-S vid Umeå universitet. 

European Social Survey ERIC är en surveyundersökning som studerar människors attityder, värderingar och beteenden och som hittills genomförts åtta gånger sedan starten 2001, i mer än 30 europeiska länder varav Sverige är ett.

Undersökningen genomförs vartannat år genom att ett slumpmässigt urval av 800 till 1500 personer i varje land intervjuas om deras attityder, värderingar och beteenden. Sverige är medlem sedan 2012 och den svenska noden ingår i infrastrukturen CORS. 

Publicerad den

Uppdaterad den