Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Infrastruktur för integration och tillgängliggörande av data inom biodiversitetsinformatik 

Biodiversity Atlas Sweden är en portal för biodiversitetsdata från svenska GBIF-partners och är för närvarande under uppbyggnad. Swedish LifeWatch är en e-infrastruktur för sammanlänkning och analys av data om biologisk mångfald. De två infrastrukturerna är inne i en process av samgående.

Swedish LifeWatch, SLW, och Biodiversity Atlas Sweden, BAS, är nationella e-infrastrukturer inom biodiversitet som i dagsläget är finansierade av Vetenskapsrådet separat men under förutsättning om samgående. SLW har sitt säte på Sveriges lantbruksuniversitet och BAS på Naturhistoriska riksmuseet, men konsortierna utgörs av flertalet lärosäten och forskande institutioner. BAS utgör även den svenska noden för den internationella infrastrukturen Global Biodiversity Information Facility, GBIF.

Infrastrukturernas syfte är att tillgängliggöra biodiversitetsdata genom att länka information från en mängd olika databaser inom en gemensam, lättillgänglig och användarvänlig infrastruktur. Här tillgängliggörs många miljoner observationer och registreringar rörande biologisk mångfald; allt från museisamlingar till data från medborgarforskning och inventeringar införlivas i standardiserade format i en central databas och görs fritt tillgängliga för såväl forskare som allmänhet. Analysverktyg erbjuds även med vilka användare av infrastrukturen kan koppla samman data om biologisk mångfald med variabler från bl.a. satellit- och klimatdata samt tids- och rumsaspekter.

Formatet som infrastrukturerna använder sig av förväntas efter samgåendet bygga på helt öppen källkod vilket leder till fri utveckling av analysverktyg som kan delas med användare över hela världen. Sammantaget möjliggör denna typ av infrastruktur analyser, modeller och prediktioner, och därmed ökad och breddad kunskap om biodiversitet såväl i Sverige som internationellt.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Detta är en infrastruktur som Vetenskapsrådet finansierar.