Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Nationella språkbanken och Swe-CLARIN

Nationella språkbanken är en språkteknologisk infrastruktur som ger tillgång till både digital språkdata och avancerade verktyg för arbete med språkdata.

Vårt språk genomsyrar alla aspekter av mänsklighetens existens, och med avseende på forskning intar språket en dubbel roll, då det utgör ett oumbärligt forskningsredskap samtidigt som det är ett studieobjekt i sin egen rätt. Nationella språkbanken återspeglar denna dubbla roll.

Å ena sidan är den byggd på ett fundament av språkresurser och språkteknologi för att stödja språkteknologi, svensk och allmän lingvistik, fonetik, talteknologi, och andra besläktade discipliner som intresserar sig för språket i sig självt. Å andra sidan stödjer infrastrukturen alla områden där språk utgör primärdata, till exempel humaniora och samhällsvetenskap, kognitionsvetenskap, psykologi, interaktion och kommunikation, artificiell intelligens, undervisning och inlärning, och medicin.

Nationella språkbanken har tre avdelningar: Språkbanken Text, som motsvarar den tidigare Språkbanken i Göteborg, och som inriktar sig på text-baserad språkteknologi; Språkbanken Tal på KTH i Stockholm, med inriktning på talteknologi och talforskning; samt Språkbanken Sam på Institutet för Språk och Folkminne, som inriktar sig på att stödja forskning kring samhälleliga språkfrågor.

Nationella språkbanken administrerar dessutom Swe-Clarin, det svenska medlemskapet i den europeiska infrastrukturen CLARIN-ERIC, som är en distribuerad infrastruktur med e-vetenskaper för humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap baserad på ett nätverk av nationella noder som erbjuder språkdata, bearbetningstjänster och expertis till forskarsamhället. Noderna finns normalt vid universitet, forskningsinstitutioner, bibliotek och offentliga arkiv. Sverige har varit en del av CLARIN-ERIC sedan 2014.

Publicerad den

Uppdaterad den