Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

NGI – National Genomics Infrastructure

Nationell infrastruktur för storskalig DNA-sekvensering och SNP-genotypning.

National Genomics Infrastructure, NGI, finansieras som en nationell infrastruktur vid Uppsala universitet, KTH och Karolinska institutet sedan januari 2010. Verksamheten syftar till att ge svenska forskare tillgång till den senaste teknologin för storskalig DNA-sekvensering och SNP-genotypning. Storskaliga analyser av DNA- och RNA-sekvenser har en central roll inom biomedicinsk forskning. Tillgången till en bred uppsättning olika sekvenseringsteknologier gör det möjligt att välja den kombination som bäst lämpar sig för ett specifikt projekt.

NGI utgör ett av de tre största genomikcentrumen i Europa och kan genom sin placering vid SciLifeLab i Stockholm och Uppsala samutnyttja utrustning och kompetens. Vidare samverkar NGI med andra satsningar av nationell karaktär: inom bioinformatik med NBIS och inom dataanalys och datalagring med SNIC. NGI erbjuder expertis inom bioinformatik och statistik som ska säkerställa att den experimentella designen blir optimal och projektet vetenskapligt produktivt. Den konsultativa roll som NGI har utgör en av huvuduppgifterna för infrastrukturen.

Publicerad den

Uppdaterad den