Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

SNIC – Swedish National Infrastructure for Computing 

Nationell datorinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser för storskaliga beräkningar och lagring inom alla ämnesområden. Tillhandahåller avancerat användarstöd både för nationella datorresurser och resurser inom PRACE. 

Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC, erbjuder nationella HPC-resurser (högprestandadatorer) och datalagring för akademisk forskning i Sverige. Huvudkontoret, som ansvarar för strategi och budget, är inhyst vid Uppsala universitet och samordnar de resurser och tjänster som tillhandahålls av sex distribuerade datorcentrum. Från norr till söder är dessa center HPC2N vid Umeå universitet, UPPMAX vid Uppsala universitet, PDC vid Kungl. Tekniska högskolan, NSC vid Linköpings universitet, C2SE vid Chalmers tekniska högskola och Lunarc vid Lunds universitet.

De HPC-resurser som finns tillgängliga inom SNIC spänner från det som traditionellt kallas för superdatorer till datorkluster i standardutförande. Nationellt tillgängliga lagringsresurser tillhandahålls inom SNIC genom Swestore-projektet. Swestore används för lagring på kort och medellång sikt och även för att göra data tillgängliga för andra forskare, antingen öppet eller enligt överenskomna begränsningar. Några vetenskapliga fält som är stora användare av Swestore är klimat-, miljö- och livsvetenskaperna samt högenergifysik (genom WLCG). Forskningsprojekt ansöker om datortid och lagringsresurser hos SNIC och bedöms då efter vetenskapliga meriter och teknisk genomförbarhet.

Utöver hårdvaruresurser, samordnar SNIC även vissa typer av avancerat användarstöd som tillhandahålls av experter inom e-vetenskap. De erbjuder expertkunskap och support avseende SNIC:s hårdvara, samt stöd till svenska forskare som använder PRACE-resurser.

SNIC företräder Sverige i EGI (European Grid Infrastructure) samt EUDAT.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Detta är en infrastruktur som Vetenskapsrådet finansierar.