Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

UGU - Utvärdering Genom Uppföljning

Socialvetenskaplig longitudinell undersökning inom utbildningsområdet som bygger på en databas innehållandes tio nationellt representativa urval av elever. 

UGU (Utvärdering Genom Uppföljning) eller ETF på engelska (Evaluation Through Follow-up) är den enda databasen i sitt slag i Sverige inom utbildningsområdet och är även en av de äldsta samhällsvetenskapliga databaserna i Sverige. Det unika med UGU är att flera longitudinella undersökningar kombinerats till en helhet.

Den longitudinella designen innebär att samma individer följs från mellanstadiet och upp genom utbildningssystemet. Därmed kan man studera effekten av tidiga förutsättningar på senare resultat och studieval. Hittills har tio uppföljningsundersökningar startat, som baseras på stora och riksrepresentativa stickprov från olika årskullar av elever. Den första datainsamlingen gjordes 1961. För varje stickprov insamlas administrativa data, mått på studieförutsättningar, enkätuppgifter och studieresultat. Dessa mått är i många fall jämförbara mellan olika årskullar.

Uppföljningsundersökningarna är ett led i den nationella utvärderingen av skolan. Efter etisk prövning kan UGU:s variabler även knytas till externa variabler. Databasen utgör underlag för forskning inom framförallt det samhällsvetenskapliga forskningsområdet. 

Publicerad den

Uppdaterad den