Så bedöms ansökningar om bidrag till forskningsinfrastruktur

Tre instanser med olika perspektiv på forskningsinfrastruktur deltar i bedömningen av ansökningar om bidrag. Det är sedan Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, som fattar beslutet om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

Forskningsinfrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet ska vara av nationellt intresse, vara vetenskapligt motiverad, öppet tillgänglig för forskning och ha en långsiktig finansiering och organisation som är förankrad hos svenska lärosäten.

Tre olika instanser granskar ansökningarna utifrån bland annat dessa aspekter. Baserat på underlaget från de olika instanserna fattar RFI beslut om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

En internationell panel bidrar med ett globalt perspektiv

En internationell panel granskar varje ansökan utifrån exempelvis vetenskapliga, organisatoriska och tekniska aspekter. I panelen sitter 10–12 internationella ledamöter som är experter inom olika vetenskapliga områden. Tillsammans har de ett brett perspektiv på forskningsinfrastruktur och kan sätta de svenska ansökningarna i ett större globalt sammanhang.

Ämnesråden ger ett skriftligt utlåtande om värdet för svensk forskning

Vetenskapsrådets ämnesråd och berörda kommittéer granskar ansökningarna utifrån sina respektive områden och ger ett skriftligt utlåtande som fokuserar på ansökningarnas vetenskapliga värde för svensk forskning.

RFI:s rådgivande grupper väger in nationellt strategiska aspekter

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastruktur, RFI, har tre rådgivande och beredande grupper (RÅG), som granskar ansökningarna utifrån utlåtanden från den internationella panelen och sina egna vetenskapliga och organisatoriska överväganden.

De rådgivande grupperna utses av RFI och består av forskare som är väl insatta i forskningsinfrastrukturfrågor inom ett visst ämnesområde.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

En saklig bedömning

Alla som deltar i bedömningen av ansökningar ska följa Vetenskapsrådets riktlinjer för jämställdhet.

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor