Vetenskapsrådet och Agenda 2030

Forskning är en viktig pusselbit för att Sverige och världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Här kan du läsa om hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Agenda 2030 med de 17 globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. För att nå målen krävs att världen hittar lösningar på en lång rad utmaningar på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Många av lösningarna får vi genom ny kunskap, forskning och innovation.


Bild på de 17 globala målen.

De 17 globala målen för hållbar utveckling. Illustration: FN/globalamålen.se

Forskning som bidrar till att nå de globala målen

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsområden. Inom varje område finns exempel på forskning som på olika sätt kan bidra till att lösa utmaningarna.

Utvecklingsforskning har hållbarhet som huvudfokus

Utvecklingsforskningen är tvär- eller mångvetenskaplig och innefattar forskning inom alla vetenskapsområden. Den forskning vi finansierar ska bidra till kunskap om fattigdomens orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar. Den ska också bidra till kunskap om hållbar utveckling och samband mellan hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt andra samhälleliga utmaningar i minst utvecklade länder och regioner. Fattigdomsbekämpning ska förstås hanteras mångdimensionellt, och därmed inte enbart som brist på materiella tillgångar, utan även som brist på makt och inflytande över den egna situationen, och som brist på valmöjligheter, säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter.

Utvecklingsforskning fokuserar på hur de olika målen inom Agenda 2030 kan nås och hur måluppfyllelsen ska mätas. Forskning om synergier och konfliktytor mellan de globala målen är viktig för att kunna genomföra agendan.

De projekt som beviljades i 2022 års utlysningar inom utvecklingsforskning angav relevans för alla hållbarhetsmål utom det nionde – hållbar industri, innovationer och infrastruktur. De mål som angavs av flest projekt var, i tur och ordning, 1: Ingen fattigdom, 3: Hälsa och välbefinnande, 10: Minskad ojämlikhet och 2: Ingen hunger.

Medicin och hälsa

Här finansierar vi till exempel forskning om att förstå och hitta botemedel mot sjukdomar, projekt om global hälsa, antibiotikaresistens, vård på lika villkor, samt kliniska studier.

Projekten riktar sig i första hand mot mål 3: God hälsa och välbefinnande.

Klinisk behandlingsforskning

Här finansierar vi kliniska studier om biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar. Det kan till exempel handla om utveckling av läkemedel, behandlingsmetoder eller medicintekniska produkter.

Även de här projekten riktar sig framför allt mot mål 3: God hälsa och välbefinnande.

Humaniora och samhällsvetenskap

Inom humaniora och samhällsvetenskap finansierar vi till exempel projekt inom freds- och konfliktforskning, om hållbara samhällen, policyfrågor, miljöengagemang, samhälleliga effekter av klimatförändringar, samt forskning som kan bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet.

Samtliga mål täcks in inom det här området, men flest projekt riktar sig mot mål 10: Minskad ojämlikhet, 16: Fredliga och inkluderande samhällen och 5: Jämställdhet.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Inom naturvetenskap och teknikvetenskap finansierar vi till exempel forskning om hållbar energi, renare material, klimatförändringars påverkan på arter och ekosystem, samt klimatmodellering.

Forskningen är relevant för de flesta av målen och framförallt för 7: Hållbar energi för alla, 13: Bekämpa klimatförändringarna och 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Utbildningsvetenskap

Här finansierar vi till exempel forskning kopplad till god utbildning för alla och skolans och utbildningens roll för social inkludering, deltagande i samhällsutvecklingen, samt hållbar utveckling.

Forskningen riktar sig främst mot mål 4: God utbildning för alla.

Konstnärlig forskning

Här finansierar vi till exempel verktyg för att visualisera effekter av klimatförändringar och forskning om att gestalta omställning till en hållbar utveckling.

Forskningen kan knyta an till ett stort antal av de globala hållbarhetsmålen, exempelvis mål 10: Minskad ojämlikhet, 3: Hälsa och välbefinnande och 5: Jämställdhet.

Forskningsinfrastruktur

Forskare kan behöva avancerade verktyg för att kunna genomföra sin forskning – så kallad forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastruktur både inom Sverige och internationellt som möjliggör storskalig forskning om till exempel viktiga samhälls-, miljö- och hälsofrågor. Vi ger också stöd till de stora anläggningarna ESS och MAX IV som bidrar med verktyg för forskning inom till exempel medicin, material och energi – områden som är avgörande för att lösa flera av utmaningarna.

Samarbeten med andra

De globala målen angår oss alla och kräver samarbeten mellan olika aktörer och över nationsgränser. Nedan följer några exempel på samarbeten där Vetenskapsrådet ingår.

GD-forum

GD-forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter i arbetet med målen inom Agenda 2030. Myndigheterna har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring och en hållbarhetsbarometer som varje myndighet kan använda för att kartlägga sitt hållbarhetsarbete.

Om GD-forum på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Belmont forum

Vi deltar i utlysningar inom Belmont Forum som är ett internationellt samarbete för finansiering av forskning om globala miljöförändringar.

Belmont forums webbplats Länk till annan webbplats.

Horisont Europa

I lagstiftningen för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, står att programmet ska bidra till de globala målen. Vetenskapsrådet har flera utsedda experter i Horisont Europas programkommittéer som är med och bidrar i arbetet med att bevaka kopplingarna till målen i de olika arbetsprogrammens utlysningar.

Övriga utlysningssamarbeten

Vetenskapsrådet genomför särskilda utlysningar tillsammans med Sida, Formas och Forte, som till stor del motiveras av de gemensamma utmaningarna inom Agenda 2030. Under 2023 utlyses projektbidrag inom ”Sustainability and resilience” i samarbete med Formas.

Vetenskapsrådet har en samordnare för Agenda 2030-frågor

Vår samordnare för Agenda 2030-frågor arbetar bland annat med att kartlägga, tydliggöra och kommunicera hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030. I arbetet ingår också att identifiera eventuella behov av särskilda aktiviteter och satsningar kopplade till de globala målen.

Kontakt: Lisa Westholm, Lisa.Westholm@vr.se

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

    I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.

  2. Nu stärks samarbetet med USA inom energiforskning

    Utbildningsminister Mats Persson och Asmeret Asefaw Berhe, direktör vid USA:s Energidepartement undertecknade idag, 27 juni, ett avtal för forskningssamarbeten inom energiområdet. Vetenskapsrådet ansvarar för samarbeten och satsningar inom ramen för ...

  3. Utvecklingsforskning

    Utvecklingsforskning har relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.