Vetenskapsrådet och Agenda 2030

Forskning är en viktig pusselbit för att Sverige och världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Här kan du läsa om hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Agenda 2030 med de 17 globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. För att nå målen krävs att världen hittar lösningar på en lång rad utmaningar på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Många av lösningarna får vi genom ny kunskap, forskning och innovation.

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsområden. Inom varje område finns exempel på forskning som på olika sätt kan bidra till att lösa utmaningarna.

Bild på de 17 globala målen.

De 17 globala målen för hållbar utveckling. Illustration: FN/globalamålen.se


Forskning som bidrar till att nå de globala målen

Nedan kan du se en övergripande beskrivning av forskning vi finansierar som bidrar till att möta de globala målen.

Utvecklingsforskning har hållbarhet som huvudfokus

Utvecklingsforskningen är tvär- eller mångvetenskaplig och innefattar forskning inom alla vetenskapsområden. Den forskning vi finansierar har betydelse för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Ett av villkoren för att få medel är att forskningen är relevant för de övergripande målen för Sveriges internationella bistånd och för regeringens politiska mål för global utveckling.

Utvecklingsforskning fokuserar även på hur de olika målen inom Agenda 2030 kan nås och hur måluppfyllelsen ska mätas. Forskning om synergier och konfliktytor mellan de globala målen är viktig för att kunna genomföra agendan.

Medicin och hälsa

Här finansierar vi till exempel forskning om att förstå och hitta botemedel mot sjukdomar, projekt om global hälsa, antibiotikaresistens, vård på lika villkor, samt kliniska studier.

Humaniora och samhällsvetenskap

Här finansierar vi till exempel projekt inom freds- och konfliktforskning, om hållbara samhällen, policyfrågor, miljöengagemang, samhälleliga effekter av klimatförändringar, samt forskning som kan bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Här finansierar vi till exempel forskning om hållbar energi, renare material, klimatförändringars påverkan på arter och ekosystem, samt klimatmodellering.

Utbildningsvetenskap

Här finansierar vi till exempel forskning kopplad till god utbildning för alla och skolans och utbildningens roll för social inkludering, deltagande i samhällsutvecklingen, samt hållbar utveckling.

Konstnärlig forskning

Här finansierar vi till exempel verktyg för att visualisera effekter av klimatförändringar och forskning om att gestalta omställning till en hållbar utveckling.

Forskningsinfrastruktur

Forskare kan behöva avancerade verktyg för att kunna genomföra sin forskning – så kallad forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastruktur både inom Sverige och internationellt som möjliggör storskalig forskning om till exempel viktiga samhälls-, miljö- och hälsofrågor. Vi ger också stöd till de stora anläggningarna ESS och MAX IV som bidrar med verktyg för forskning inom till exempel medicin, material och energi – områden som är avgörande för att lösa flera av utmaningarna.

Samarbeten med andra

De globala målen angår oss alla och kräver samarbeten mellan olika aktörer och över nationsgränser. Nedan följer några exempel på samarbeten där Vetenskapsrådet ingår.

GD-forum

GD-forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter i arbetet med målen inom Agenda 2030. Myndigheterna har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring och en hållbarhetsbarometer som varje myndighet kan använda för att kartlägga sitt hållbarhetsarbete.

Om GD-forum på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Belmont forum och Norface

Belmont forum är en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer som genomför gemensamma utlysningar med inriktning på globala miljöförändringar och Agenda 2030. Sedan 2018 är vi med och finansierar tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom hållbar utveckling via programmet Transformation to sustainability som Belmont forum och Norface står bakom.

Belmont forums webbplatslänk till annan webbplats

Mer om forskningsprogrammet Transformation to sustainabilitylänk till annan webbplats

Global Research Council

Vetenskapsrådet ingår i en arbetsgrupp inom Global Research Council, som arbetar med att ta fram ett förslag på en gemensam internationell utlysning inom ramen för Agenda 2030.

Övriga utlysningssamarbeten

Vetenskapsrådet genomför särskilda utlysningar tillsammans med Sida, Formas och Forte, som till stor del motiveras av de gemensamma utmaningarna inom Agenda 2030. Temat för utlysningarna är hållbarhet och utveckling och mer specifikt hur låginkomstländer ska tackla miljö- och klimatförändringar. Det pågår för närvarande 25 forskningsprojekt som fått medel inom dessa utlysningar.

Vetenskapsrådet har en samordnare för Agenda 2030-frågor

Vår samordnare för Agenda 2030-frågor arbetar bland annat med att kartlägga, tydliggöra och kommunicera hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030. I arbetet ingår också att identifiera eventuella behov av särskilda aktiviteter och satsningar kopplade till de globala målen.

Kontakt: Dan Wilhelmsson, dan.wilhelmsson@vr.se

Publicerad 10 juni 2021

Uppdaterad 11 juni 2021

Pdf / Utskrift

Sverige står sig väl när det gäller FN-ländernas insatser för att uppnå målen. Se till exempel Sustainable Development Report 2020länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. EuroScience Policy Forum 2021

    Välkommen till EuroScience Policy Forum på temat en hållbar akademi. Stockholm trio och Sverige står bakom fyra sessioner 30 juni.

  2. Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

    Vad behövs för att Sverige ska lyckas med den gröna, digitala omställningen? Har vi råd att vänta när omvärlden storsatsar? Fem myndigheter presenterar sina gemensamma förslag till kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige. Förslaget kommen...

  3. Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

    Fyra statliga myndigheter överlämnar ett förslag till regeringen om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. Myndigheterna föreslår ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga med fokus på konkurrenskraft och...