Vetenskapsrådet och Agenda 2030

Forskning är en viktig pusselbit för att Sverige och världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Här kan du läsa om hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Agenda 2030 med de 17 globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. För att nå målen krävs att världen hittar lösningar på en lång rad utmaningar på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Många av lösningarna får vi genom ny kunskap, forskning och innovation.

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsområden. Inom varje område finns exempel på forskning som på olika sätt kan bidra till att lösa utmaningarna.

Bild på de 17 globala målen.

De 17 globala målen för hållbar utveckling. Illustration: FN/globalamålen.se

Läs mer om varje mål på globalamålen.se Länk till annan webbplats.

Forskning som bidrar till att nå de globala målen

Vi har genomfört en kartläggning av hur den forskning vi finansierar kopplar till de olika målen inom Agenda 2030. Kartläggningen är avgränsad till projekt som beviljades ett fritt projektbidrag eller etableringsbidrag under 2016–2020. Av totalt 3 500 projekt har 532 direkt relevans för ett eller flera av de globala målen. Dessa projekt beviljades sammanlagt 2,1 miljarder kronor. Många av de övriga projekten kan förstås vara relevanta indirekt och/eller på längre sikt.

Stapeldiagram som visar antal finansierade projekt som har direkt relevans för respektive globalt mål (gäller beviljade projektbidrag och etableringsbidrag 2016–2020).

Antal finansierade projekt som har direkt relevans för respektive mål (gäller beviljade projektbidrag och etableringsbidrag 2016–2020).

Klicka på bilden för att göra den större.

Utvecklingsforskning har hållbarhet som huvudfokus

Utvecklingsforskningen är tvär- eller mångvetenskaplig och innefattar forskning inom alla vetenskapsområden. Den forskning vi finansierar har betydelse för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Ett av villkoren för att få medel är att forskningen är relevant för de övergripande målen för Sveriges internationella bistånd och för regeringens politiska mål för global utveckling.

Utvecklingsforskning fokuserar även på hur de olika målen inom Agenda 2030 kan nås och hur måluppfyllelsen ska mätas. Forskning om synergier och konfliktytor mellan de globala målen är viktig för att kunna genomföra agendan.

Bland projekten som beviljades projektbidrag eller etableringsbidrag inom utvecklingsforskning 2016–2020 har 119 relevans för de globala målen. Samtliga mål täcks in inom det här området, men flest projekt riktar sig mot mål 2: Ingen hunger (20 st), 3: God hälsa och välbefinnande (31 st) och 16: Fredliga och inkluderande samhällen (16 st)

Medicin och hälsa

Här finansierar vi till exempel forskning om att förstå och hitta botemedel mot sjukdomar, projekt om global hälsa, antibiotikaresistens, vård på lika villkor, samt kliniska studier.

Bland projekten som beviljades projektbidrag eller etableringsbidrag inom medicin och hälsa 2016–2020 har 73 relevans för de globala målen. De allra flesta av dessa riktar sig mot mål 3: God hälsa och välbefinnande (69 st).

Klinisk behandlingsforskning

Här finansierar vi kliniska studier om biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar. Det kan till exempel handla om utveckling av läkemedel, behandlingsmetoder eller medicintekniska produkter.

Två av projekten som beviljades projektbidrag eller etableringsbidrag inom klinisk behandlingsforskning 2016–2020 riktar sig mot mål 3: God hälsa och välbefinnande.

Humaniora och samhällsvetenskap

Här finansierar vi till exempel projekt inom freds- och konfliktforskning, om hållbara samhällen, policyfrågor, miljöengagemang, samhälleliga effekter av klimatförändringar, samt forskning som kan bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet.

Bland projekten som beviljades projektbidrag eller etableringsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2016–2020 har 122 relevans för de globala målen. Samtliga mål täcks in inom det här området, men flest projekt riktar sig mot mål 10: Minskad ojämlikhet (17 st), 13: Bekämpa klimatförändringarna (14 st) och 16: Fredliga och inkluderande samhällen (34 st)

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Här finansierar vi till exempel forskning om hållbar energi, renare material, klimatförändringars påverkan på arter och ekosystem, samt klimatmodellering.

Bland projekten som beviljades projektbidrag eller etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2016–2020 har 180 relevans för de globala målen. Flest projekt riktar sig mot mål 7: Hållbar energi för alla (63 st), 13: Bekämpa klimatförändringarna (35 st) och 15: Ekosystem och biologisk mångfald (27 st).

Utbildningsvetenskap

Här finansierar vi till exempel forskning kopplad till god utbildning för alla och skolans och utbildningens roll för social inkludering, deltagande i samhällsutvecklingen, samt hållbar utveckling.

Bland projekten som beviljades projektbidrag eller etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap 2016–2020 har 34 relevans för de globala målen. Projekten riktar sig främst mot mål 4: God utbildning för alla (31 st).

Konstnärlig forskning

Här finansierar vi till exempel verktyg för att visualisera effekter av klimatförändringar och forskning om att gestalta omställning till en hållbar utveckling.

Två av projekten som beviljades projektbidrag eller etableringsbidrag inom konstnärlig forskning 2016–2020 har relevans för de globala målen. Det gäller mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald respektive mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Forskningsinfrastruktur

Forskare kan behöva avancerade verktyg för att kunna genomföra sin forskning – så kallad forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastruktur både inom Sverige och internationellt som möjliggör storskalig forskning om till exempel viktiga samhälls-, miljö- och hälsofrågor. Vi ger också stöd till de stora anläggningarna ESS och MAX IV som bidrar med verktyg för forskning inom till exempel medicin, material och energi – områden som är avgörande för att lösa flera av utmaningarna.

Samarbeten med andra

De globala målen angår oss alla och kräver samarbeten mellan olika aktörer och över nationsgränser. Nedan följer några exempel på samarbeten där Vetenskapsrådet ingår.

GD-forum

GD-forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter i arbetet med målen inom Agenda 2030. Myndigheterna har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring och en hållbarhetsbarometer som varje myndighet kan använda för att kartlägga sitt hållbarhetsarbete.

Om GD-forum på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Belmont forum

Vi deltar i utlysningar inom Belmont Forum som är ett internationellt samarbete för finansiering av forskning om globala miljöförändringar.

Belmont forums webbplats Länk till annan webbplats.

Horisont Europa

I lagstiftningen för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, står att programmet ska bidra till de globala målen. Vetenskapsrådet har flera utsedda experter i Horisont Europas programkommittéer som är med och bidrar i arbetet med att bevaka kopplingarna till målen i de olika arbetsprogrammens utlysningar.

Övriga utlysningssamarbeten

Vetenskapsrådet genomför särskilda utlysningar tillsammans med Sida, Formas och Forte, som till stor del motiveras av de gemensamma utmaningarna inom Agenda 2030. Temat för utlysningarna är hållbarhet och utveckling och mer specifikt hur låginkomstländer ska tackla miljö- och klimatförändringar. Det pågår för närvarande 25 forskningsprojekt som fått medel inom dessa utlysningar.

Vetenskapsrådet har en samordnare för Agenda 2030-frågor

Vår samordnare för Agenda 2030-frågor arbetar bland annat med att kartlägga, tydliggöra och kommunicera hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030. I arbetet ingår också att identifiera eventuella behov av särskilda aktiviteter och satsningar kopplade till de globala målen.

Kontakt: Lisa Westholm, Lisa.Westholm@vr.se

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

    Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

  2. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...

  3. DevRes 2022 – konferens om att forska för hållbar utveckling

    Välkommen till DevRes 2022! Konferensen pågår i två dagar och har fokus på hur forskning ska bedrivas för att bäst bidra till en hållbar utveckling i framförallt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.