Vetenskapsrådet och Agenda 2030

Forskning är en viktig pusselbit för att Sverige och världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Här kan du läsa om hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling är en gemensam handlingsplan som världens länder antagit. För att nå målen krävs att världen hittar lösningar på en lång rad utmaningar på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Många av lösningarna får vi genom ny kunskap, forskning och innovation.

Bild på de 17 globala målen.

De 17 globala målen för hållbar utveckling. Illustration: FN/globalamålen.se

Forskning som bidrar till att nå de globala målen

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsområden. Inom varje område finns exempel på forskning som på olika sätt kan bidra till att lösa utmaningarna.

Sedan 2021 ska alla forskare som lämnar in en vetenskaplig återrapportering till oss ange om deras projekt är relevant för Agenda 2030 – och i så fall för vilka mål (max 3).

Av de knappt 2 400 inlämnade rapporterna anger drygt 60 procent att minst ett hållbarhetsmål är relevant för forskningen. Hälften av dessa berör mål 3: Hälsa och välbefinnande. Näst flest berör mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, följt av mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Projekt med relevans för hållbarhetsmålen

Diagram som visar antal projekt med relevans för respektive hållbarhetsmål.

Utvecklingsforskning har hållbarhet som huvudfokus

Vetenskapsrådet finansierar projekt inom utvecklingsforskning med medel från biståndsbudgeten. Utvecklingsforskningen är tvär- eller mångvetenskaplig och innefattar forskning inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bidra till kunskap om fattigdomens orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar. Den ska också bidra till kunskap om hållbar utveckling och samband mellan hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt andra samhälleliga utmaningar i de minst utvecklade länderna och regionerna i världen.

De återrapporterade projekten inom utvecklingsforskning anger samtliga mål som relevanta och spänner över stor bredd av forskningsämnen, exempelvis forskning om bistånd, våldsamma konflikter, jordbruk, effekter av klimatförändringar, sexuell och reproduktiv hälsa, ”one health”, vatten- och sanitetsteknik, infektionssjukdomar och sjukvårdssystem.

Medicin och hälsa

Här finansierar vi till exempel forskning om att förstå och hitta botemedel mot sjukdomar, om global hälsa, antibiotikaresistens och om vård på lika villkor.

Klinisk behandlingsforskning

Här finansierar vi kliniska studier om biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar. Det kan till exempel handla om utveckling av läkemedel, behandlingsmetoder eller medicintekniska produkter.

Humaniora och samhällsvetenskap

Inom humaniora och samhällsvetenskap finansierar vi till exempel projekt om fredsbyggande, militarisering och våldsamma konflikter, sociala rörelser, kulturarv, rasism och diskriminering, politisk representation, integration och segregation.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Inom naturvetenskap och teknikvetenskap finansierar vi till exempel forskning om medicinteknik, hållbar energi, nya material, klimatförändringars påverkan på arter och ekosystem, samt klimatmodellering.

Utbildningsvetenskap

Här finansierar vi till exempel forskning om utbildningssystem, utbildningshistoria, pedagogik och metoder för lärande, segregation och integration i skolan.

Konstnärlig forskning

Här finansierar vi till exempel verktyg för att visualisera effekter av klimatförändringar och forskning om att gestalta omställning till en hållbar utveckling.

Forskningsinfrastruktur

Forskare behöver ofta avancerade verktyg för att kunna genomföra sin forskning – så kallad forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastrukturer både inom Sverige och internationellt. De möjliggör storskalig forskning om till exempel miljö och naturresurser, material, energilösningar, hälsa, digitalisering och den mänskliga förmågan till omställning. Anläggningarna ESS (European Spallation Source) och MAX IV är exempel på infrastrukturer som bidrar med verktyg för forskning inom dessa områden. Flera av de forskningsinfrastrukturer vi finansierar möjliggör även samarbete över ämnesgränser, något som är helt avgörande för att nå målen inom Agenda 2030.

Samarbeten med andra

De globala målen angår oss alla och kräver samarbeten mellan olika aktörer och över nationsgränser. Nedan följer några exempel på samarbeten där Vetenskapsrådet ingår.

GD-forum

GD-forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter i arbetet med målen inom Agenda 2030. Myndigheterna har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring, och en hållbarhetsbarometer som varje myndighet kan använda för att kartlägga sitt hållbarhetsarbete.

Om GD-forum på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Belmont forum

Vi deltar i utlysningar inom Belmont Forum som är ett internationellt samarbete för finansiering av forskning om globala miljöförändringar.

Belmont forums webbplats Länk till annan webbplats.

Horisont Europa

I lagstiftningen för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, står att programmet ska bidra till de globala målen. Vetenskapsrådet har flera experter i Horisont Europas programkommittéer. De bidrar i arbetet med att bevaka kopplingarna till målen i de olika arbetsprogrammens utlysningar av forskningsmedel.

Övriga utlysningssamarbeten

Vetenskapsrådet har genomfört olika utlysningar av projektbidrag - "Sustainability and resilience" – tillsammans med Sida, Formas och Forte. De samarbetena motiveras till stor del av gemensamma utmaningar inom Agenda 2030.

Vetenskapsrådet har en samordnare för Agenda 2030-frågor

Vår samordnare för Agenda 2030-frågor arbetar bland annat med att kartlägga, tydliggöra och kommunicera hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030. I arbetet ingår också att identifiera eventuella behov av särskilda aktiviteter och satsningar kopplade till de globala målen.

Kontakt: Lisa Westholm, Lisa.Westholm@vr.se

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

    Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.

  2. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

    Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

  3. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

    I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.